Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtion talousarvioesitys 2010: Maa- ja metsätalousministeriön toimiala

Maa- ja metsätalousministeriö 15.9.2009 6.30
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan määrärahat ovat yhteensä 2 825,8 miljoonaa euroa, missä on vähennystä 18,7 miljoonaa euroa (1 %) vuoden 2009 talousarvioon verrattuna.

Tulot EU:lta ovat vuoden 2010 esityksessä 857,2 miljoonaa euroa. Vähennystä on 36,3 miljoonaa euroa. Vähennys aiheutuu pääosin EU:n sokerialan rakennetuen maksatusten päättymisestä suurelta osin sekä EU-tulotukien ja EU-markkinatukien supistumisesta.

Tuottavuusohjelman toteuttamisen johdosta hallinnonalan henkilöstö supistuu 83 henkilötyövuodella (1,5 prosentilla) ja vastaavasti määrärahoista vähennetään 3,186 miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan määrärahat jakautuvat politiikkasektoreittain seuraavasti. Suluissa on esitetty politiikkasektorin osuus pääluokan menoista vuonna 2010 sekä muutos vuoden 2009 talousarvioon verrattuna.

Maaseudun kehittäminen (määrärahoista 5 %, muutos +26,098 milj. euroa)

Hallituksen tavoitteena on maaseudun elinvoiman säilyminen. Määrärahat kasvavat vuosia 2007–2013 koskevan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen liittyvien maksatusten johdosta. Maatalousmuseo Saran valtion tuki siirtyy opetusministeriön hallinnonalalle.

Maatalous (määrärahoista 77 %, muutos -45,777 milj. euroa)

Tavoitteena on maatalouden ja elintarvikeketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen, tuotannon jatkuminen koko Suomessa sekä kuluttajien odotusten huomioon ottaminen elintarviketuotannossa sekä vesistö- ja ilmastokuormituksen vähentäminen. Maatalousperäistä bioenergiatuotantoa pyritään lisäämään. Tavoitteisiin pyritään EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kansallisen tukipolitiikan, tutkimuksen ja neuvonnan keinoin.

EU:n maatalouspolitiikan välitarkastuksen eli ns. terveystarkastuksen johdosta EU:n suorat tuet supistuvat. Myös sisämarkkinatukeen ja sokerituotannon erityistoimenpiteisiin osoitettavat määrärahat alenevat. Sokeriuudistus loppuu pääosin vuoden 2009 aikana. Toisaalta maatalouden ympäristötukimäärärahat kasvavat ns. terveystarkastuksen uusien toimenpiteiden johdosta.

Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu (määrärahoista 2 %, muutos +3,437 milj. euroa)

Tavoitteena on ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden sekä ympäristön suojeleminen, kuluttajiin kohdistuvien riskien vähentäminen sekä eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Eläinlääkintähuoltolain voimaantulo lisää määrärahoja.

Kala-, riista- ja porotalous (määrärahoista 2 %, muutos +3,421 milj. euroa)

Tavoitteena on kala- ja riistakantojen kestävä ja monipuolinen käyttö. Määrärahojen tason nousu johtuu lähinnä elinkeinokalatalouden toimintaohjelman investointien aikaistamisesta ja kalastuksenhoitomaksun indeksikorotusta vastaavasta korotuksesta.

Vesitalous (määrärahoista 1 %, muutos -3,847 milj. euroa)

Tavoitteena on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä vesitalous. Vesihuollon tukea suunnataan edelleen haja-asutusalueiden viemäriverkostojen laajentamiseen.

Metsätalous (määrärahoista 6 %, muutos +6,189 milj. euroa)

Tavoitteena on lisätä kotimaisen puun hakkuita ja puun energiakäyttöä, parantaa metsien puuntuotannollista tilaa, turvata metsien monimuotoisuutta ja metsätalouden kannattavuutta. Tavoitteisiin pyritään toteuttamalla valtioneuvoston maaliskuussa 2008 hyväksymää Kansallinen metsäohjelma 2015:a (KMO) ja siihen liittyvää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO). Määrärahojen taso nousee KMO:n ja METSO:n johdosta. Metsämuseosäätiön ylläpitämän Metsämuseo Luston valtion tuki siirtyy opetusministeriön hallinnonalalle.

Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri (määrärahoista 2 %, muutos -0,022 milj. euroa)

Tavoitteena on, että kiinteistö- ja maastotietojärjestelmä turvaa kiinteistöjä ja maastoa koskevan tiedon saatavuuden. Kirjaamistehtävät siirtyvät vuoden 2010 alusta oikeusministeriön hallinnonalalta Maanmittauslaitokselle, minkä johdosta määrärahatarve hieman nousee. Toisaalta kiinteistötoimitusten tukemiseen varatut määrärahat alenevat.

Hallinto (määrärahoista 4 %, muutos -8,211 milj. euroa)

Määrärahojen taso laskee lähinnä tietojärjestelmien kehittämismenojen johdosta.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat vuoden 2010 alusta perustettavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Keskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan. Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen myös ympäristöhallinnon voimavaroja.

Aluehallintovirastot hoitavat alueellaan elintarviketurvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä eläinten lääkitsemiseen liittyvät tehtävät. Aluehallintovirastojen toimintamäärärahat on budjetoitu valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Metsäkeskukset hoitavat aluetasolla metsätalouden edistämistä ja valvontaa koskevia tehtäviä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, p. (09) 1605 3323, 050 521 3305