Hoppa till innehåll
Media

Budgetpropositionen 2012: jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2011 8.30
Pressmeddelande -

Enligt budgetpropositionen 2012 uppgår anslaget för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde till sammanlagt 2 704 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 128 miljoner euro (4,5 %) jämfört med 2011 års ordinarie budget. Förvaltningsområdets intäkter är igen 894 miljoner euro, vilket innebär en ökning på tre miljoner euro. Intäkterna från EU uppgår till 859 miljoner euro.

I enlighet med regeringsprogrammet har det gjorts en besparing på 88,1 miljoner euro vilket har beaktats i anslagen. Ökningen inom den "gröna ekonomin" uppgår till 1,6 miljoner euro, vilket avsätts för program för utveckling av ekosektorn och närproducerade livsmedel.

För jordbruk reserveras 2 063,9 miljoner euro (76 %) av anslaget. Minskningen är 90,2 miljoner euro jämfört med år 2011. Målet är att trygga jordbrukets och livsmedelskedjans bär- och konkurrenskraft och en fortsatt produktion i hela landet. Ett ytterligare mål är att producera högkvalitativa råvaror för den inhemska livsmedelskedjan och beakta konsumenternas värderingar och förväntningar i hela kedjan, att minska jordbruksproduktionens näringsbelastning och jordbrukets växthusgasutsläpp samt att öka produktionen av bioenergi inom jordbruket. Målen uppnås genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik, den nationella stödpolitiken, forskningen och rådgivningen.

Anledningen till anslagsminskningen är att man inte föreslår överföring av budgetanslag till Gårdsbrukets utvecklingsfond och att för avträdelsestöd avsätts ca 28,5 miljoner euro mindre. Jordbrukets nationella stöd och miljöstöd samt räntestödet för landsbygdsnäringar minskar med sammanlagt 27,5 miljoner euro. Av dessa besparingar är 45,5 miljoner euro följder av regeringsprogrammet.

För skogsbruk reserveras 175,6 miljoner euro (6 % av anslaget), dvs. anslaget minskar med 24,1 miljoner euro. Målet är att utnyttja möjligheterna till avverkning på ett bättre sätt genom att öka användningen av gagn- och energivirke, säkerställa en hållbar virkesproduktion och skogsbrukets lönsamhet och trygga mångfalden i skogsnaturen. Målen uppnås med hjälp av åtgärderna i det nationella skogsprogrammet 2015. Stödet till hållbar virkesproduktion minskar med 15,8 miljoner euro jämfört med 2011 års budget. För energistödet för klenvirke föreslås 7,3 miljoner euro. Minskningen på 6,3 miljoner euro är närmast följd av regeringsprogrammets besparingar. För arbetet med att främja användningen av klenvirke för energiändamål finns år 2012 sammanlagt ungefär 20 miljoner euro. Anslaget för METSO minskar med fyra miljoner euro i enlighet med regeringsprogrammet; minskningen är tre miljoner euro i jämförelse med 2011 års budget.

Enligt regeringsprogrammet kommer utdelning av Forststyrelsens vinst till staten höjas med 20 miljoner euro på årsnivå. Summan för år 2012 är 10 miljoner euro. Forststyrelsens utdelningsmål kommer således att stiga till 110 miljoner euro.

Landsbygdsutvecklingens andel är 163,9 miljoner euro (6 %), vilket innebär en minskning på en miljon euro. Regeringens mål är att behålla landsbygden livskraftig genom att utveckla landsbygden i riktning mot en attraktiv boendemiljö, konkurrenskraftig etableringsplats för företag och arbetsplats för invånare. En ytterligare utmaning handlar om att få befolkningsutvecklingen mellan glesbygden och kärnlandsbygden i balans, att förbättra sysselsättningen och diversifiera näringsverksamheten. I enlighet med regeringsprogrammet övergår anslaget för landsbygdsutveckling till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Livsmedelssäkerhet och -kvalitet får 52,7 miljoner euro (2 %). Ökningen är 0,4 miljoner euro. Målet är att skydda folk-, djur- och växthälsan samt miljön, minska risker för konsumenternas hälsa och behålla och förbättra den höga statusen när det gäller djurens välbefinnande. Enligt regeringsprogrammet minskar anslaget för bekämpning av växtskadegörare med 0,5 miljoner euro.

För fiskeri, vilt- och rennäring reserveras 61,7 miljoner euro (2 %), dvs. 4,9 miljoner euro mindre än tidigare. Målet är att fisk- och viltbestånd nyttjas på ett hållbart och allsidigt sätt. Anslagsnivån inom denna politiksektor sjunker eftersom projekt inom det operativa programmet för fiskerinäringen har tidigarelagts och tagits in i de tidigare budgeterna.

Infrastruktur för fastigheter och rumslig information upptar 63,1 miljoner euro (2 %) av anslaget. Detta innebär en minskning på 1,6 miljoner euro. Regeringen har som mål att fastighets- och terrängdatasystemet också tryggar det privata markägandet och tillgången på information om fastigheter och terräng. Jord- och skogsbruksministeriets besparingar enligt regeringsprogrammet gäller Lantmäteriverket (tre miljoner euro) och stödet till fastighetsförrättningar (0,5 miljoner euro).

För vattenförvaltning avsätts 25,8 miljoner euro (1 %), vilket innebär en minskning på 7,0 miljoner euro. Målet är en samhällsmässigt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar vattenförvaltning och skapa beredskap för riskerna för säkerhet, hälsa och miljö. Anslagsnivån sjunker i huvudsak till följd av besparingarna i regeringsprogrammet.

För administration reserveras 97,6 miljoner euro (4 %). Anslaget höjs med 3,6 miljoner euro, vilket närmast beror på justering av lönerna och utgifterna för mervärdesskatt.

Förvaltningsområdets personalkvot år 2012 är 5 165 årsverken. I och med produktivitetsprogrammet minskar 25 årsverken. I statens regionförvaltning arbetar ytterligare ett antal anställda som hör till ministeriets förvaltningsområde (1 000 årsverken). Anslaget för dessa har reserverats under arbets- och näringsministeriets och finansministeriets huvudtitlar.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 09 160 533233