Hyppää sisältöön
Media

Valtion talousarvioesitys 2012: maa- ja metsätalousministeriön toimiala

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2011 8.30
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan määrärahat ovat yhteensä 2 704 miljoonaa euroa. Vähennystä on 128 miljoonaa euroa (4,5 %) vuoden 2011 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Hallinnonalan vastaavat valtion tulot ovat 894 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 3 miljoonaa euroa. EU-tulojen osuus on 859 miljoonaa euroa.

Pääluokan määrärahoissa on hallitusohjelman perusteella otettu säästöinä huomioon 88,1 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaiset "vihreän talouden" lisäykset ovat 1,6 miljoonaa euroa, mikä kohdennetaan luomualan ja lähiruuan kehittämisohjelmiin.

Maatalouden osuus määrärahoista on 2 063,9 miljoonaa euroa (76 %). Vähennystä edellisvuoteen on 90,2 miljoonaa euroa. Tavoitteena on maatalouden ja elintarvikeketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen sekä tuotannon jatkuminen koko Suomessa, kotimaisen elintarvikeketjun tarvitseman laadukkaan raaka-aineen tuottaminen sekä kuluttajien arvojen ja odotusten huomioon ottaminen koko elintarvikeketjussa sekä maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja maatalouden bioenergiatuotannon lisääminen. Tavoitteisiin pyritään EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kansallisen tukipolitiikan, tutkimuksen ja neuvonnan keinoin.

Määrärahojen väheneminen johtuu siitä, että Maatilatalouden kehittämisrahastoon ei esitetä siirtoa talousarviosta, luopumistukiin osoitetaan noin 28,5 miljoonaa euroa vähemmän varoja. Maatalouden kansallinen tuki, maatalouden ympäristötuki ja maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki vähenevät yhteensä 27,5 miljoonalla eurolla. Edellä mainituista vähennyksistä 45,5 miljoonaa euroa on hallitusohjelmasta johtuvia säästöjä.

Metsätalouden osuus määrärahoista on 175,6 miljoonaa euroa (6 %). Vähennystä on 24,1 miljoonaa euroa. Tavoitteena on hyödyntää paremmin hakkuumahdollisuuksia lisäämällä kotimaisen aines- ja energiapuun käyttöä, turvata metsien puuntuotannon kestävyys ja metsätalouden kannattavuus sekä turvata metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen. Tavoitteisiin pyritään toteuttamalla Kansallinen metsäohjelma 2015:n toimenpiteitä. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen vähenee 15,8 miljoonalla eurolla vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Pienpuun energiatukeen ehdotetaan 7,3 milj. euroa. Vähennys 6,3 miljoonaa euroa johtuu lähinnä hallitusohjelmasäästöstä. Pienpuun energiakäytön edistämiseen arvioidaan olevan vuonna 2012 käytettävissä yhteensä 20 miljoonaa euroa. Suunniteltua METSO- rahoitusta vähennetään 4 milj. euroa hallitusohjelman mukaisena säästötoimena, vähennys on 3 miljoonaa euroa vuoden 2011 talousarvioon verrattuna.

Hallitusohjelman mukaan Metsähallituksen voiton tuloutusta valtiolle lisätään vuositasolla 20 miljoonalla eurolla, josta vuonna 2012 toteutetaan 10 miljoonaa euroa. Metsähallituksen tuloutustavoite nousee tällöin 110 miljoonaan euroon.

Maaseudun kehittämisen osuus on 163,9 miljoonaa euroa (6 %). Määrärahat vähenevät miljoonalla eurolla. Hallituksen tavoitteena on maaseudun säilyminen elinvoimaisena kehittämällä maaseutua kilpailukykyisenä asuinympäristönä, yritysten sijoituspaikkana ja asukkaiden työllistäjänä. Lisäksi haasteena on harvaan asutun ja ydinmaaseudun väestökehityksen tasapainottuminen, työllisyyden paraneminen ja elinkeinotoiminnan monipuolistuminen. Hallitusohjelman mukaisesti valtakunnalliseen maaseudun kehittämiseen liittyvä määräraha siirretään työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle.

Elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun kohdistetaan 52,7 miljoonaa euroa (2 %). Lisäystä on 0,4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden sekä ympäristön suojeleminen, kuluttajiin kohdistuvien riskien vähentäminen sekä eläinten hyvinvoinnin korkean tason ylläpitäminen ja parantaminen. Hallitusohjelman mukaisena menosäästönä vähennetään kasvintuhoajien torjuntamenoista 0,5 miljoonaa euroa.

Kala-, riista- ja porotalouden osuus määrärahoista on 61,7 miljoonaa euroa (2 %). Vähennys on 4,9 miljoonaa euroa. Tavoitteena on kala- ja riistakantojen kestävä ja monipuolinen käyttö. Politiikkasektorin määrärahojen taso laskee, koska elinkeinokalatalouden toimintaohjelman hankkeita aikaistettiin elvytystoimenpiteinä aiempien vuosien talousarvioihin.

Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuriin kohdistetaan määrärahoista 63,1 miljoonaa euroa (2 %). Määrärahat vähenevät 1,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että kiinteistö- ja maastotietojärjestelmä turvaavat osaltaan yksityisen maanomistuksen sekä kiinteistöjä ja maastoa koskevan tiedon saatavuuden. Maa- ja metsätalousministeriölle kohdistetuista hallitusohjelman mukaisista säästöistä suunnataan Maanmittauslaitokselle 3 miljoonan euron ja kiinteistötoimitusten tukemiseen 0,5 miljoonan euron säästöt.

Vesitalouden osuus määrärahoista on 25,8 miljoonaa euroa (1 %). Vähennystä on 7,0 miljoonaa euroa. Tavoitteena on turvata yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä vesitalous sekä varautua turvallisuudelle, terveydelle ja ympäristölle aiheutuviin riskeihin. Määrärahojen taso laskee pääosin hallitusohjelmasäästöjen seurauksena.

Hallintoon kuluu määrärahoista on 97,6 miljoonaa euroa (4 %). Lisäystä on 3,6 miljoonaa euroa. Määrärahojen taso nousee lähinnä palkkausten tarkistusten ja arvonlisäveromenojen kasvusta.

Hallinnonalan henkilöstökiintiö vuonna 2012 on 5 165 henkilötyövuotta; tuottavuusohjelman henkilöstöä vähentävä vaikutus on 25 henkilötyövuotta. Lisäksi hallinnonalan tehtäviä hoitaa valtion aluehallinnossa noin 1 000 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Niitä vastaavat määrärahat ovat työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön pääluokissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Risto Artjoki, p. (09) 160 53323