Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet lämnade proposition om nationellt tilläggsstöd till jordbruket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2015 14.43
Pressmeddelande

Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. I lagen tas in en bestämmelse om ett nationellt tilläggsstöd som beviljas i form av stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

Detta extra stöd ingår i jordbrukets krispaket som består av nationell finansiering och EU-finansiering. Av den nationella ca 20 miljoner euro stora finansieringen ska användas omkring 15 miljoner euro för stödet enligt propositionen. Resten kompletterar Finlands EU-krisstöd på ungefär 9 miljoner euro som betalas i form av direktstöd till mjölk- och svingårdar.

Temporärt nationellt stöd får beviljas sökande som uppfyller de allmänna villkoren för nationella stöd och som driver jordbruk år 2015. Sökanden måste ha fått nationellt stöd, EU:s direktstöd, kompensationsersättning, ersättning för djurens välbefinnande eller ersättning för ekologisk produktion för år 2015.

Ett ytterligare villkor är att förhållandet mellan beloppet av främmande kapital (exklusive leverantörsskulder och resultatregleringar) som vid utgången av år 2014 hänförde sig till sökandens jordbruks- och trädgårdsproduktion och medeltalet av det sammanräknade beloppet av sökandens mervärdesskattefria försäljningsinkomster från jordbruks- och trädgårdsproduktionen och stöd verksamhetsåren 2012 – 2014 är minst ett. Sökandens främmande kapital ska vara minst 100 000 euro. Tilläggsstödet räknas enligt en andel av det främmande kapitalet.

Tilläggsstödet kan höjas om de sammanlagda utgifterna för anskaffning och grundlig renovering av jordbruks- och trädgårdsproduktionsbyggnader eller -konstruktioner, med avdrag för sökandens investeringsstöd och ersättningar, är över 50 00 euro under skatteåren 2010 – 2014.

Ett fortsatt jordbruk kräver stora ekonomiska satsningar som oftast sker när man börjar driva gårdsbruk. Det uppskattas att tilläggsstödet kanaliseras till genomsnittligt yngre jordbrukare som utvecklat produktionen under de senaste åren.

Lagen avses träda i kraft så fort som möjligt och gälla till och med den 30 juni 2017.

Ytterligare information:
Katri Valjakka, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 235
Antti Unnaslahti, jordbruksekonomist, tfn 0295 162 426
fornamn.efternamn@mmm.fi