Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet godkände ändringsförslaget angående nordligt stöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2008 8.21
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände idag ändringsförslaget till Europeiska kommissionen gällande Finlands nordliga stöd. Förslaget är i enlighet med den gemensamma ståndpunkten vid förhandlingarna om nationellt stöd den 10 juni 2008 mellan staten och jordbruksproducenternas centralorganisationer (MTK och SLC). Finland har som målsättning att uppnå förhandlingsresultat med kommissionen under förhösten. Det förnyade systemet för nordligt stöd är avsett att träda i kraft i början av år 2009.

Utgångspunkten i förslaget är att utveckla systemet för nordligt stöd så att man med dess hjälp även i fortsättningen kan säkra jordbrukets produktionsförutsättningar i de förändrade förhållandena. Målet är att förenkla systemets administration genom att gruppera de produktionsinriktningar som får stöd till större helheter och genom att granska enhetsstöden inom området för nordligt stöd som maximalt medelvärde istället för de regionala enhetsstödens maximum.

Stöden för svin- och fjäderfäskötsel föreslås att till huvuddel att frigöras från produktionen på samma grunder som man redan beslutat göra inom stödområdena A och B. Som maximibelopp för de till produktionen kopplade stöden föreslås 15,33 miljoner euro. Stöd som är frikopplade från produktionen baseras på en referenskvantitet som i regel beräknas utgående från antalet djurenheter, enligt vilket nordligt stöd har utbetalats år 2007. Grunderna för ändring och höjning av referenskvantiteten skulle primärt vara densamma som i Södra Finland. Målsättningen är även att ta i bruk kompensation för strukturförändringar inom området för nordligt stöd.

Enligt förslaget skulle man ta i bruk ett utjämningssystem för de gårdsspecifika mjölkkvoterna där över- och underskridningar av de gårdsspecifika mjölkkvoterna kunde utjämnas inom ramarna för det nordliga stödet. Vid utjämningsberäkningen vid utgången av kvotperioden kunde man räkna den oanvända delen av de gårdsspecifika mjölkkvoterna till godo till de gårdar som överskridit sin kvot. Det nordliga stödet kunde betalas efter utjämningen till gårdens kalkylerade kvotandel.

Startstödet för unga odlare förslogs att höjas med 15 000 euro. Beloppet skulle betalas som räntestöd för att användas till införskaffning av gård eller inventarier till gården. Därtill föreslås att gränserna gällande investeringsstöd för flera odlares gemensamma projekt skulle vara högre än enligt de allmänna reglerna om statligt stöd. Stödets maximibelopp skulle vara en miljon euro gällande projekt med tre företagare eller när företaget har minst tre stödberättigande delägare eller medlemmar. Motsvarande skulle gränsen vara 750 000 euro gällande projekt som involverar två företag eller delägare.

På basis av artikel 142 i anslutningsavtalet har Finland tillåtelse att bevilja långvariga nationella stöd för att upprätthålla ett traditionellt jordbruk inom området för nordligt stöd. Nordligt stöd har betalas i mellersta och norra Finland (stödområdena C1–C4) under hela EU-medlemskapet.

Under år 2008 beräknas nordligt stöd att betalas till totalt knappa 35 000 stödmottagare. Under år 2008 beräknas stöd för produktion att betalas till ett belopp av 329,7 miljoner euro, av vilka stöden för husdjursskötsel har en andel om 78 %. Av stöden betalas 48 % som produktionsstöd för mjölk och 18 % som olika former av stöd nötköttsproduktion. Cirka 53 % av de odlade åkerarealerna i Finland är belägna inom området för nordligt stöd
.
Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet ger:
konsultativ tjänsteman Esa Hiiva, tfn (09) 1605 2657, 040 733 6225