Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om 2010 års nationella jordbruksstöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2010 10.43
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag stödgrunderna och nivåerna på enhetsstöden fördet nationella stödet till Södra Finland, det nordliga stödet, miljöstödets nationella tilläggsdel, kompensationsbidragets nationella tilläggsdel, det nationella stödet för potatisproduktion och det nationella stödet för sockerbeta. Staten och producentorganisationerna nådde enighet om stödlösningen i slutet av november 2009.

I Södra Finland utbetalas stöden för husdjursskötsel i form av nationella stöd till södra Finland (stödregionerna A och B) och i Mellersta och Norra Finland i form av nordliga stöd (stödregion C). Södra Finlands nationella stöd utbetalas enligt fullmakten i kommissionens beslut. En del av Södra Finlands stöd för husdjursskötsel utbetalas i form av hektarstöd för husdjurslägenhet. Det reviderade systemet för nordligt stöd tillämpas från år 2010.

Enhetsstöden för dikor, tackor, getter och tjurar inom stödregionerna A och B samt slaktbidraget för tjurar i norra Finland ska ligga på samma nivå som år 2009. Det nordliga stödet för tjurar höjs med åtta euro per djurenhet och stödet för slaktkvigor med 30 euro per djurenhet i hela landet.

Inom stödregionerna A och B ligger produktionsstödet för mjölk på samma nivå som år 2009. Inom området för nordligt stöd höjs enhetsstödet med 0,1 cent per liter och anslaget för nordligt stöd höjs med fyra miljoner euro. På samma sätt som tidigare utbetalas stödet för mjölk i två poster. Efter att produktionskvantiteterna och efterfrågan på stöd är klara kan man på våren 2011 betala ut det resterande stödet som beräknas uppgå till 0,3 cent per liter. Inom området för nordligt stöd fortsätter utjämningssystemet med under- och överskridningar av gårdsspecifika kvoter. Från början av perioden 2010/2011 införs i området för nordligt stöd en gårdsspecifik gräns som gäller maximikvantitet av stödberättigande mjölk. Gränsen varierar områdesvis från 3,5 miljoner liter (områdena C1 och C2) till en miljon liter (norra Finland).

När det gäller systemet med nordligt hektarstöd, höjs stödnivån på råg samt olje-, protein- och fibergrödor. För maltkorn betalas inte längre något växtspecifikt stöd. Inom systemet med allmänt nordligt hektarstöd är nivån på stödet densamma för hela den stödberättigande åkerarealen. Stödet till unga jordbrukare ändras inte. Hektarstödet för husdjursgårdar som betalas i form av nationellt stöd till Södra Finland inom region AB uppgår till 30 euro per hektar och stödet för specialväxter (stärkelsepotatis och frilandsgrönsaker) till 100 euro per hektar.

När det gäller långvarig odling över sju månader, uppgår stödet för växthusproduktion i södra Finland till 11,4 euro/m2 och i området för nordligt stöd till 11,7 euro/m2. Stödet för kortvarig odling, dvs. 2-7 månader, uppgår till 4,4 euro/m2 och 4,7 euro/m2.

Det nationella stödet för potatisproduktion kan i hela landet uppgå till högst 303 euro per hektar. Stödet höjs med 118 euro per hektar om odlaren ingått ett skiftligt odlingsavtal om marknadsföringen av den potatis som han odlar på odlingsarealen. I de produktionsområden där man odlar högkvalitativ utsädespotatis utbetalas ett höjt stöd. Stödet för sockerbeta, som bestäms enligt produktionsarealen, uppgår till högst 350 euro per hektar.

Systemet med kompensationsbidragets tilläggsdel fortsätter i huvudsak på samma sätt som i fjol. De gårdar inom region AB, som i år har en gällande miljöstödsförbindelse från programperioden 2000-2006, kan få miljöstödets tilläggsdel. Systemet upphör att gälla efter år 2010.

Avsikten är att systemet med studiepenning för jordbruksföretagare revideras från maj 2010. Under förändringsfasen tillämpas samtidigt delvis det gällande systemet och det nya systemet. För att förkorta övergångsperioden, beslutade statsrådet att möjligheten att söka förhandsbeslut om studiernas stödberättigande slopas 27.1.2010. Ytterligare ska utbildningen som förhandsbeslutet gäller, vara avklarad senast 27.10.2010. År 2010 uppgår anslaget för studiepenningen till 0,8 miljoner euro.

Enligt uppskattningarna kommer ca 9 000 gårdar att få Södra Finlands nationella stöd och närmare 35 000 gårdar nordligt stöd. Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel utbetalas till nästa alla gårdar som idkar åkerodling. Det beräknas att ca 1 900 gårdar kommer att få stöd för potatisproduktion.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Esa Hiiva, tfn 09-160 52657, 040 733 6225
På jord- och skogsbruksministeriets webbsidor finns en förteckning över de författningar som rör jordbrukarstöd. Namnet på författningen leder till statens elektroniska författningsdata Finlex.

Sirkka-Liisa Anttila