Hoppa till innehåll
Media

Kommission för fortsatta förhandlingar om gränsälvsöverenskommelsen och fiskesta

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2007 7.53
Pressmeddelande -

Statsrådet inrättade i dag en kommission med uppgift att slutföra förhandlingarna med Sverige om gränsälvsöverenskommelsen och fiskestadgan som anknyter till överenskommelsen. Jord- och skogsbruksministeriet fick rätt att utse sekreterare och sakkunniga i kommissionen. Som ordförande i kommissionen arbetar statssekreterare Jouni Lind från jord- och skogsbruksministeriet och som vice ordförande landshövdingen i Lapplans län Hannele Pokka.

Som medlemmar fortsätter vattenförvaltningsdirektör Kai Kaatra från jord- och skogsbruksministeriet och regeringsrådet Ulla Kaarikivi-Laine från miljöministeriet. Till övriga medlemmar utsågs lagstiftningsrådet Päivi Kaukoranta från utrikesministeriet, fiskeriöverinspektör Orian Bondestam och äldre regeringssekreterare Heidi Eino från jord- och skogsbruksministeriet samt kommunstyrelseordföranden i Muonio Matti Myllykangas, ordföranden för Torne älvs fiskeområde Pekka Pelttari och vice ordföranden för Pohjois-Perämeren Ammattikalastajat ry Pekka Kalla.

Statsrådet tog i februari 2002 beslutet om att en kommission inrättas för att förhandla med Sverige om revideringen av gränsälvsöverenskommelsen. Den nya överenskommelsen undertecknades i Stockholm december 2004 men varken Finland eller Sverige tänker sätta i kraft överenskommelsen som sådan.

I april 2006 tillsatte jord- och skogsbruksministeriet en arbetsgrupp för att finslipa bestämmelserna om fiske i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige. Arbetsgruppens uppgift var att utgående från det godkända utkastet till överenskommelsen arbeta igenom bestämmelserna om fiske i överenskommelsen och fiskestadgan som följer som bilaga till överenskommelsen.

Arbetsgruppen kom med förslag om bland annat att användningen av fasta fiskeredskap i havsområdet under laxens vandring begränsas, att Haparanda skärgård också i fortsättningen omfattas av regleringen samt att bestämmelsen om fångst av lax med bortklippt fettfena, slopas.

Förhandlingarna som nu fortsätter bygger på den undertecknade överenskommelsen från år 2004 och ändringarna från början av år 2006. Under de fortsatta förhandlingarna ska Finlands kommission beakta de ställningstaganden som kommit in efter år 2004. Under arbetets gång ska kommissionen också vid behov höra sakkunniga och lokala aktörer. Kommissionen har för avsikt att ännu i juni ordna ett diskussionsmöte i Tornedalen.

I och med den nya överenskommelsen kunde den nationella lagstiftning som enbart gäller fisket i Torne älv, upphävas och fiskarna i området skulle vara skyldiga att oberoende av nationaliteten, följa samma bestämmelser i gränsälvsöverenskommelsen och fiskestadgan.

Ytterligare upplysningar ges av
statssekreterare Jouni Lind, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 533 23
fiskeriöverinspektör Orian Bondestam, tfn 09-160 531 62