Hoppa till innehåll
Media

Världsorganisationen för djurhälsa WOAH sammanträder för 100-årsmöte

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2024 11.49 | Publicerad på svenska 29.5.2024 kl. 11.55
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i det internationellt betydande mötet för veterinärer och andra experter.

Världsorganisationen för djurhälsa WOAH firar i år 100-årsjubileum. Organisationen grundades år 1924 med syftet att bekämpa den boskapspest som härjade då och som orsakade stora förluster för boskapsgårdarna. Att man lyckades eliminera boskapspesten från jordklotet på 87 år, dvs. till år 2011, är en av WOAH:s framgångshistorier. Organisationens franska förkortning OIE (Office International des Epizooties) ändrades år 2022 till den engelska formen WOAH (World Organisation for Animal Health). I organisationen deltar 183 länder och målen för verksamheten är bland annat att sprida information om förekomsten av djursjukdomar, förebygga djursjukdomar och zoonoser, samordna bekämpningen vid globala pandemier, främja djurs hälsa och välbefinnande och minska den antimikrobiella resistensen. En av organisationens viktigaste uppgifter är att utarbeta internationella standarder om säkerheten inom handeln med djurprodukter och produkter av animaliskt ursprung. Finland har varit medlem i organisationen sedan 1938.

Mötestemat för 100-årsjubileet är framtiden

Organisationens årsmöte inleddes i Paris söndagen den 26 maj. Målen för mötet är att godkänna nya standarder för handelsvillkoren och de landspecifika bedömningarna av sjukdomsläget i medlemsländerna (status) och att dra slutsatser bland annat om djursjukdomsläget, främjandet av djurs hälsa, godkännandet av laboratorier och diagnostikmetoder, nödvändiga antibiotika inom veterinärmedicinen och om organisationens ekonomi och anslag. Varje land som är medlem i WOAH har en röst när beslut ska fattas.  EU samordnar EU-medlemsländernas synpunkter när WOAH ser över standarderna i fråga om djursjukdomar. 
I år är temat för årsmötet organisationens framtid. Man har förberett sig inför mötet genom att ordna workshoppar kring temat. Diskussionen vid mötet fortsätter kring samma tema (Is WOAH ready for the future? - WOAH:s beredskap för framtiden). Dessutom har man för avsikt att se över organisationens stadgar med syftet att de bättre ska motsvara den nuvarande verksamhetsmiljön och nya risker och behov.  Men det här är något som kommer att räcka flera år. 
WOAH får en ny direktör
Årets möte är viktigt också av den orsaken att man ska välja en ny direktör efter franska Monique Eloit som varit direktör för organisationen länge. Direktörskandidaterna är Emmanuelle Soubeyran från Frankrike och Luis Barcos från Argentina. Man ska också välja de nya experterna till rådets, de regionala kommissionernas och de fyra specialkommissionernas följande treårsperiod (kommissionerna för hälsostandarder för landlevande djur och för vattenbruksdjur, kommissionen för djursjukdomar och kommissionen för biologiska standarder). När experterna väljs beaktar man förutom kvalifikationerna också den geografiska balansen och den jämlika representationen  av kvinnor och män.

Internationellt forum för diskussion om djursjukdomsläget

Årsmötet är en viktig mötesplats för veterinärer och andra experter från olika delar av världen. I samband med mötet ordnas nämligen många affärsförhandlingar och sidoevenemang där de olika länderna kan presentera sina pågående projekt och informera om djursjukdomsläget i sitt land. EU informerar av tradition om sina åtgärder för bekämpning av fågelinfluensan och den afrikanska svinpesten. Detta är ett tillfälle att diskutera samtidigt med både EU-länderna och länderna utanför EU. Genom diskussionerna strävar man efter att skapa förtroende och skaffa affärsvärldens stöd för bekämpningsåtgärderna. 
 

Djur och växter