Hoppa till innehåll
Media

Verkningsfullt klimatarbete i Fånga kolet-projekt – resultaten kommer att vara till nytta för en lång tid framöver

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2023 8.46 | Publicerad på svenska 5.7.2023 kl. 16.56
Nyhet
Kuvassa kesäistä peltomaisemaa

Klimatåtgärdspaketet Fånga kolet har inneburit betydande satsningar på utvecklandet av ett klimatsmart jord- och skogsbruk. På basis av de goda erfarenheterna lönar det sig att fortsätta med projektverksamheten också i framtiden.

Ett exceptionellt stort antal olika klimatprojekt har fått finansiering genom markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket Fånga kolet, som inleddes 2020. I forskningsprojekten har man producerat aktuell vetenskaplig information och i utvecklingsprojekten har man prövat och utvecklat praktiska lösningar tillsammans med olika lokala aktörer.

Projekten har hjälpt med att hitta sätt att minska utsläppen från jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning och stärka kolsänkorna och kolförråden. Klimatåtgärdspaketet har också främjat jord- och skogsbrukets anpassning till klimatförändringar och beredskap för ökade risker.
Det har upplevts vara viktigt att lokala aktörer, såsom jordbrukare och skogsägare, deltar i projekten, eftersom det bidrar till en rättvis grön omställning. Projekten har genomförts av bland annat forskningsinstitut, läroanstalter, rådgivningsorganisationer och företag.

– Fånga kolet har varit en betydande riksomfattande insats för klimatåtgärder och ökat kunskapsunderlag. Arbetet kommer att bli ihågkommet som ett samarbete där tvärvetenskaplig forskning gick hand i hand med det praktiska genomförandet, sammanfattar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Målet är att arbetet ska åstadkomma konkreta effekter

Effekterna av pågående och redan avslutade utvecklingsprojekt har utvärderats i en färsk utredning av Gaia Consulting. I utredningen bedömdes hur långt projekten har kommit på vägen mot konkret klimatpåverkan. Effekterna utvärderades på en skala där de projekt som direkt påverkar jord- och skogsägarnas beslutsfattande ligger närmast konkret klimatpåverkan.
Enligt utvärderingen har klimatarbetet varit verkningsfullt, men konkreta klimateffekter kan uppnås snabbare om finansiering i kommande utlysningar riktas till tillämpning av resultaten från pågående projekt. Du kan läsa mer om utvärderingen och rekommendationerna via länkarna i slutet av denna nyhet.

En del Fånga kolet-projekt har redan avslutats, men också nya håller på att inledas. Rekommendationerna i den färska utvärderingen beaktades i den senaste projektutlysningen där man särskilt efterlyste projekt kring tillämpning av information och kommunikation. Finansieringsbesluten ska fattas före juni 2023.

Det lönar sig att fortsätta med projektverksamheten

Tillgång till information och verkningsfulla klimatåtgärder var också temat för ett seminarium för aktörer inom markanvändningssektorn den 16 maj. Syftet med seminariet var att blicka mot framtiden: vad händer efter att projekten avslutats och hur kan den information som producerats i dem utnyttjas så effektivt som möjligt? En länk till webbsändningen från seminariet finns i slutet av denna nyhet.

I klimatplanen för markanvändningssektorn rekommenderas det att projektverksamheten ska fortsätta även i framtiden. På basis av de goda erfarenheterna av klimatåtgärdspaketet Fånga kolet är detta motiverat. Ansvaret för styrningen av det lokala genomförandet av klimatplanen för markanvändningssektorn överförs från ministeriet till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten under 2023.

–  Fånga kolet-projekten har skapat en utmärkt grund för klimatarbetet inom markanvändningssektorn, och vägen mot ett klimatneutralt Finland fortsätter med stöd av många aktörers långsiktiga arbete och närings-, trafik- och miljöcentralens nya klimatenhet, berättar Jaana Husu-Kallio.

Ytterligare information:
Anna Salminen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
anna.salminen@gov.fi, 029 516 2002