Hoppa till innehåll
Media

Utredning om störningar i vattentjänster ska bli klar före sommaren

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.12.2018 14.59 | Publicerad på svenska 27.12.2018 kl. 17.03
Pressmeddelande
Vattendistributionsövning i Borgå. Foto: Minna Hanski

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett utredare som ska analysera vissa störningar som vattentjänster varit utsatta för under de senaste åren. Frågan ska granskas ur en särskild synvinkel, det vill säga hur olika aktörer har skött sina lagenliga skyldigheter före och under störningarna. Utredningen ska leda till åtgärdsrekommendationer för att minska vattentjänsternas risker och utveckla kontinuitetshanteringen vid kommande störningar.

Utredarnas viktigaste uppgift är att bedöma hur de olika aktörerna uppfyllde kraven på att sköta vattentjänsterna och hälsoskyddet, störningsberedskapen samt tillsynen vid driftstörningarna under de senaste åren. Utredningen väntas ge rekommendationer om åtgärder för att minska risker, förbättra störningsberedskapen samt för att utveckla den ingripande verksamheten vid störningar.

Efter diskussionerna med social- och hälsovårdsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen beslutade man utse juris doktor Antti Belinskij, professor i vattenrätt vid Östra Finlands universitet, samt diplomingenjör Risto Saarinen, före detta vd för Borgå Vatten, till utredare. Mandattiden är 20.12.2018 – 31.5.2019.

Fungerade vattentjänster är ett livsvillkor för samhället

Driftsäkra vattentjänster är ett livsvillkor för att samhället ska kunna fungera. Hushållen, hälso- och sjukvårdsenheterna, industrin och övriga tjänsteproducenter behöver alla hushållsvatten som uppfyller de sanitära kvalitetskraven samt ett lämpligt system för behandling av avloppsvatten. Att släcka törst och producera näring och nyttigheter kräver vatten, likaså att sköta den grundläggande hygienen.

Det finns flera olika aktörer som svarar för driften och utvecklingen av vattentjänsterna i Finland: 

• Enligt lagen om vattentjänster ska kommunerna se till att vattentjänsterna finns tillgängliga om behovet hos en större grupp av invånare eller sanitära skäl eller miljöskyddsskäl kräver det.
• För produktionen av vattentjänster svarar vattentjänstverk som oftast styrs av kommunerna i egenskap av verkens ägare. 
• Fastighetsägarna sköter vattentjänsterna för sina fastigheter, det vill säga att fastigheterna har tillräcklig tillgång till friskt vatten och att behandlingen av avloppsvatten har ordnats på ett ändamålsenligt sätt.
• Att skyldigheterna enligt lagstiftningen fullgörs övervakas av kommunernas och NTM-centralernas tillsynsmyndigheter som har en central roll när det gäller att främja och utveckla sektorn till exempel genom utbildning och styrning.

Störningar i vattendistributionen eller de hälsorisker som följer av lågkvalitativt vatten kan vara naturbetingade eller bero på mänsklig aktivitet. En bred störning i vattendistributionen som pågår över ett halvt dygn kan redan ses som allvarlig. 

Det är omöjligt att sätta stopp för alla störningar, men det är möjligt att förebygga dem. Det är viktigt att alla vattentjänstaktörer bygger upp beredskapen för störningar genom god planering, övning och samarbete i beredskapsfrågor.

Läs också pressmeddelandet Vattentjänstnätens skick ska säkras (JSM 13.9.2018)

Ytterligare information:
Jord- och skogsbruksministeriet: Minna Hanski, vattenförvaltningsråd, tfn 0295 16 2360, fornamn.efternamn@mmm.fi
Social- och hälsovårdsministeriet: Jari Keinänen, direktör, tfn 050 354 7138, fornamn.efternamn@stm.fi