Hyppää sisältöön
Media

Vesihuollon häiriötilanteista selvitys ensi kesään mennessä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.12.2018 14.59
Tiedote
Vedenjakeluharjoitus Porvoossa. Kuva: Minna Hanski

Maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut selvityshenkilöt arvioimaan eräitä viime vuosina sattuneita vesihuollon häiriötilanteita. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti sitä, miten eri toimijat hoitivat lainsäädännön mukaiset velvoitteensa ennen häiriötilannetta ja sen aikana. Selvityksen tuloksena on määrä syntyä toimenpidesuosituksia vesihuollon riskien vähentämiseksi ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseksi tulevissa häiriötilanteissa.

Selvityksen keskeisenä tavoitteena on arvioida, miten eri toimijat täyttivät vesihuollosta ja terveydensuojelusta huolehtimisen, häiriötilanteisiin varautumisen sekä valvonnan velvoitteet viime vuosina sattuneiden vesihuollon häiriötilanteiden aikana sekä ennen niitä. Tavoitteena on, että selvitys tuottaa toimenpidesuosituksia vesihuoltoon kohdistuvien riskien vähentämiseksi, häiriötilanteisiin varautumisen parantamiseksi sekä häiriötilannetoiminnan kehittämiseksi.

Selvityshenkilöiksi kutsuttiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen Itä-Suomen yliopiston vesioikeuden professori, OTT Antti Belinskij ja Porvoon veden entinen toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Risto Saarinen. Työn toimikausi on 20.12.2018–31.5.2019.

Toimiva vesihuolto on elinehto yhteiskunnan toiminnalle

Toimintavarma vesihuolto on elinehto yhteiskunnan toiminnalle. Terveydelliset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä jätevesien asianmukaista käsittelyä tarvitsevat niin kotitaloudet, terveydenhuollon yksiköt kuin teollisuus ja muut palvelujen tuottajat. Janon sammuttamisen ja ravinnon ja hyödykkeiden tuottamisen lisäksi vettä tarvitaan myös perushygienian ylläpitämiseen.

Vastuu vesihuollon toiminnasta ja kehittämisestä jakautuu Suomessa usealle eri toimijalle:

• Kuntien tehtävänä on vesihuoltolain mukaan huolehtia, että vesihuoltopalvelut ovat saatavilla, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat.
• Vesihuoltopalvelujen tuottamisesta vastaavat vesihuoltolaitokset, joiden omistajaohjaajina toimivat useimmiten kunnat.
• Kiinteistöjen omistajat vastaavat omien kiinteistöjensä vesihuollosta eli siitä, että kiinteistöillä on riittävästi terveellistä vettä käytettävissään ja että jätevesien käsittely on järjestetty asianmukaisesti.
• Lainsäädännön velvoitteiden noudattamista valvovat kuntien ja ELY-keskusten valvontaviranomaiset, joilla on keskeinen rooli myös toimialan edistämisessä ja kehittämisessä esimerkiksi koulutuksen ja ohjauksen keinoin.

Häiriöt vedenjakelussa tai huonolaatuisesta vedestä aiheutuvat vaarat terveydelle voivat johtua joko luonnonilmiöistä tai ihmisen toiminnasta. Jo yli puoli vuorokautta kestävää laajaa vedenjakeluhäiriötä voidaan pitää vakavana.

Kaikkia häiriötilanteita on mahdotonta estää, mutta niitä on mahdollista ennakoida. On tärkeää, että kaikki vesihuollon toimijat varautuvat häiriötilanteisiin hyvällä suunnittelulla, häiriötilanteita harjoittelemalla sekä tekemällä keskinäistä yhteistyötä varautumisessa.

Kts. myös MMM: Vesihuoltoverkostojen kunto varmistettava (tiedote 13.9.2018)

Lisätietoja:
Maa- ja metsätalousministeriö: vesihallintoneuvos Minna Hanski, p. 02951 62360, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö: johtaja Jari Keinänen, p. 050 354 7138, etunimi.sukunimi@stm.fi