Hoppa till innehåll
Media

Kampanjen Veckans främmande art ville öka medvetenheten om invasiva främmande arter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.8.2018 11.01 | Publicerad på svenska 6.8.2018 kl. 12.01
Nyhet

Den första planen för hantering av invasiva främmande arter av unionsbetydelse godkändes i Finland våren 2018. Invasiva främmande arter finns också upptagna i den nationella förteckningen som gavs ut år 2016 och som uppdateras som bäst. I juni drog jord- och skogsbruksministeriet (JSM) i gång kampanjen Spana in veckans främmande art med målet att öka medvetenheten om samt att hjälpa identifiera och bekämpa invasiva främmande arter.

Kampanjen som drevs via sociala medier presenterade varje vecka en ny aktuell främmande art och berättade om de effektivaste bekämpningsmetoderna. Presentationerna postades på Facebook-sidan Vieraslajit och JSM och de andra kampanjdeltagarna berättade om saken på sina Facebook-, Twitter- och Instagram-konton. I kampanjen medverkade förutom JSM Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, miljöministeriet och WWF.

Största delen av de arter som presenterades under kampanjen var lättidentifierade främmande växter. Den enda djurarten som presenterades var spansk skogssnigel som orsakar förstörelse i köksträdgårdar och på odlingar. Orsaken till detta var att främmande växtarter sprider sig till nya områden just på sommaren. Då är det också enklast att bekämpa spridningen. Utöver den förökning som beror på tillväxt, kan vinden, djur och vatten föra med sig frön från växterna till och med långa sträckor. Växter, i likhet med spanska skogssniglar, sprids också lätt med jordtransporter och trädgårdsavfall.

Folk deltog i kampanjen genom att dela vidare #viikonvieraslaji-postningar och publicera bilder på veckans främmande arter på Instagram och Facebook. En sammanställning av de bästa bilderna lades ut på Vieraslajit-kommunikationskanalerna.

Ny nationell förteckning över främmande arter planeras träda i kraft i början av 2019

En invasiv främmande art är en växt, ett djur eller en organism som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat i ett område, där arten inte annars, till exempel på grund av geografiska hinder, inte hade kunnat etablera sig. Det finns hundratals främmande arter, men bara en del av dem orsakar så stora skadeverkningar att en aktiv bekämpning av dem betraktas som nödvändig antingen på unionsnivå eller i Finland.

De invasiva främmande arterna som ingår i EU-förteckningen eller i den nationella förteckningen riskerar naturens biologiska mångfald om de sprids. De kan också orsaka många andra olika problem i samhället. De främmande arterna kan antingen konkurrera ut områdets ursprungliga arter helt eller göra dem mera ensidiga, sprida farliga sjukdomar eller parasiter eller till exempel försvåra användningen av områden för rekreation. De invasiva främmande arterna kan också innebära risk för jord- och skogsbruket, fisket och renskötseln. Att bekämpa främmande arter på dessa områden är därför en viktig del av beredskapen inför klimatförändringen.

De arter som finns upptagna i EU-förteckningen eller i den nationella förteckningen får inte spridas i naturen eller i regel importeras, säljas, födas upp eller odlas eller på något annat sätt hållas. 

Läs mer:
Nationell plan för hantering av invasiva främmande arter av unionsbetydelse (mars 2018)
Nationell förteckning över invasiva främmande arter (på finska, januari 2016)
Förslag till ny nationell förteckning över invasiva främmande arter som sänts på remiss (se ministeriets pressmeddelande 27.2.2018)
Portalen för främmande arter i Finland
NTM-centralernas meddelanden till aktörer om spridning av invasiva främmande arter (på finska, juni 2018)
Hantera trädgårdsavfallet rätt – förhindra spridning av främmande arter (anvisning på finska, uppdaterad i juli 2018)
Lämna främmande arter bakom gränsen – Anvisningar för resenärer och kunder till webbutiker (på finska, uppdaterad i juli 2018)
Anpassningsläget 2017: Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla (på finska, Naturresursinstitutet 2017)

Ytterligare information:
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2456
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 029516 2259 (på plats fr.o.m. den 9 augusti)
fornamn.efternamn@mmm.fi

 
   
   
Djur och växter Främmande invasiva arter Natur och klimat