Hoppa till innehåll
Media

Viltkoncernens strategi till 2030 har publicerats – viltpolitikens hållbarhet i fokus

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.4.2023 10.26
Nyhet
Metsäkanalinnustaja

Visionen i viltkoncernens strategi är att Finland strävar efter att bli en föregångare inom hållbar användning, vård och skydd av viltbestånden och viltets livsmiljöer. Strategin har utarbetats i samarbete med aktörerna inom viltkoncernen, och även andra berörda grupper har inkluderats i processen.

Den nya strategin och samarbetet kring den effektiviserar ledningen av viltpolitiken och planeringen av verksamheten hos de aktörer som ingår i viltkoncernen. Strategin stöder också myndigheternas resultatstyrning. I viltkoncernen ingår naturresursavdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, jaktvårdsföreningarna, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen och Livsmedelsverket. 

Strategins verksamhetsidé är ”Vi ansvarar för viltbeståndens livskraft, tryggar en mångsidig och hållbar användning av viltresurserna och samordnar olika förväntningar på vilthushållningen”.

-    Strategins slogan ”välfärd genom välmående natur” signalerar att man med hjälp av viltpolitiken både vårdar naturen och drar nytta av den. Viktiga uppgifter inom viltpolitiken är bland annat att stärka sjöfågelbestånden samt att säkerställa att all jakt är hållbar ur ett övergripande perspektiv. Strategin har utarbetats genom gott samarbete, vilket ger en god grund för genomförandet av den, säger Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd.

I strategin beskrivs konkreta åtgärder och projekt genom vilka en hållbar viltpolitik ska genomföras. Med hjälp av den föregående strategin inleddes under den avslutade regeringsperioden det omfattande projektet SOTKA för iståndsättning av våtmarker för sjöfåglar, och genomförandet av det projektet kommer att fortsätta. I projektet ökar man mångfalden i områden som används för jord- och skogsbruk genom att motivera markägare och jägare att vidta naturvårdsåtgärder på deras egna marker. De för skogs- och markägarna frivilliga och sporrande åtgärderna bidrar samtidigt till genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald och EU:s restaureringsmål. Utöver restaureringen av livsmiljöer bör sjöfågelbeståndens återhämtning ytterligare effektiviseras under den kommande perioden och en ansvarsfull jakt på sjöfågel utvecklas genom lagstiftningsändringar. I den nya strategin behandlas i högre grad än tidigare klimatanpassning och förebyggande av förlust av biologisk mångfald.

Under den kommande perioden accentueras behovet av att upprätthålla och utöka nätverket av skjutbanor. Skjutbanornas verksamhet är för närvarande hotad på grund av den bristfälliga och oförutsägbara situationen i fråga om deras miljötillstånd.  Skjutbanorna bör kategoriseras som ”kritisk infrastruktur”, särskilt eftersom den skjutövningsverksamhet som de möjliggör är av betydelse för landets försvar och samhällets övergripande säkerhet samt försörjningsberedskapen. Banorna innebär till exempel att jaktvårdsföreningar som bistår polisen med storviltsassistans (SRVA) har möjlighet att öva skytte regionalt. Det bör erbjudas mer heltäckande utbildning för jägare i säker vapenhantering och ansvarsfull skjutskicklighet i samband med jägarexamen. Därför bör viltförvaltningens och jaktvårdsföreningarnas verksamhet utvecklas, så att viltkoncernens tjänster tryggas också på lokal nivå och livskraften och den övergripande säkerheten stärks på landsbygden. 

I genomförandet av strategin behövs olika aktörers medverkan och expertis. Genomförandet inleds i vår med strategidagarna, som samlar en bred skara deltagare med olika slags sakkunskap.

Bilaga: Viltkoncernens strategi (på finska) 

Ytterligare information: 
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, +358 295 162 391
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, +358 295 162 338
fornamn.efternamn@gov.fi