Hoppa till innehåll
Media

Nationella stöd 2016 fastställda

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2016 13.26
Pressmeddelande

Regeringen tog i dag beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2016. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.

Totalt uppgår stöden till ca 322 miljoner euro år 2016. Av denna summa upptar nordligt stöd ungefär 90 procent, nationellt stöd till Södra Finland drygt åtta procent och stöd för sockerbeta drygt en procent. Medlen för nationella stöd används också för krisstöd för svinskötseln som kompletterar EU:s krisstöd och som kommer att betalas i hela landet våren 2016.

Stödanslaget en aning mindre än i fjol
 

Till följd av de statsfinansiella besparingarna minskar stödanslaget med ca fyra miljoner euro jämfört med i fjol. Sammanlagt minskar det nordliga stödet med strax över tre procent och det nationella stödet till Södra Finland med strax över sex procent. I stöd för sockerbeta betalas i hela landet 350 euro per hektar på samma sätt som tidigare. 

Nedskärningarna i nordligt stöd gäller i allmänhet arealbaserade stöd, vilket ska minimera stödförändringarna på gårdsnivå. Enligt kommissionens beslut ska nedskärningarna i nationellt stöd till Södra Finland gälla svin- och fjäderfäskötseln och trädgårdsodlingen. Det från produktionen frikopplade djurspecifika stödet till svin- och fjäderfäskötseln minskar med ca sju procent. När det handlar om stödet till växthusproduktion minskar stödnivåerna från tre till fem procent i Södra Finland.

Över hälften av det nordliga stödet till mjölkproduktion – stödbeloppet för mjölk ändras inte
 

Över hälften av det nordliga stödet, dvs. ca 160 miljoner euro, går till produktion av mjölk. Stödet per liter minskar en aning jämfört med året innan eftersom EU-systemet för mjölkkvoter har avvecklats och därför ska det totala oförändrade stödbeloppet per liter betalas för en lite större mjölkkvantitet. 

I området för nordligt stöd kommer hela årets produktion att något överskrida taket för den stödberättigande produktionskvantitet som EU-kommissionen har fastställt. Därför ska 90 procent av den månatliga kvantiteten mjölk ge rätt till stöd år 2016. Begränsningen är nödvändig eftersom i enlighet med kommissionens beslut kan stöd betalas för högst en 1 725 miljoner liter stor kvantitet.

Begränsningen minskar dock inte det stödbelopp som gårdarna får för mjölk eller totalbeloppet av nordligt stöd för mjölk eftersom enhetsstödnivån (cent/liter) höjs på motsvarande sätt.  Vidare ska man genom den post som betalas för mjölk i efterskott i början av 2017 se till att anslaget för nordligt stöd för mjölk kan användas fullt ut.

Stödbelopp för nordliga djurstöd i regel oförändrade, stödvillkor blir enhetligare
 

Stöden för dikor, dikokvigor, getter, tackor och slaktade tjurar ligger fortfarande på samma nivå som år 2015, men djurenhetsstödet för slaktkvigor minskar i hela C-området för nordligt stöd. Djurenhetsstödet för tjurar ska däremot höjas eftersom perioden för att fastställa stödet som räknas utifrån djurets ålder blir avsevärt kortare år 2016. Detta djurenhetsstöd bestäms nu enligt minst sex månader, men under 20 månader gamla tjurar när det tidigare fanns bara en nedre åldersgräns. Ändringen gör stödvillkoren enhetligare med nötbidraget inom EU-systemet för direktstöd.

En ytterligare orsak till det höjda nordliga stödet för tjurar är att det ersätter nedskärningen i EU-bidraget för tjurar i C-området år 2016.

Nordligt djurenhetsstöd för hästhållning betalas inte längre år 2016. Under de senaste åren har detta stöd minskat betydligt. I Södra Finland finns inte längre ett motsvarande stöd.

Stödnivån inom det nordliga stödet för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfäskötseln är lägre, dvs. ungefär tre procent lägre än år 2015 när det gäller referenskvantiteter under 200 djurenheter. Stödnivån för de gårdar som överskrider detta tak minskar mest och stödnivån är densamma som i Södra Finland eller AB-området.

Ändringar i nordliga hektarbaserade stöd
 

Nordligt stöd betalas i regel för samma grödor som 2015, men nordligt arealbaserat stöd betalas inte längre för vete. Det arealbaserade stödet för sockerbeta och stärkelsepotatis är lika stort som år 2015, men för andra grödor sjunker stödnivåerna en aning.

Allmänt hektarbaserat stöd betalas inte i C2-området år 2016, stödnivån sjunker också i C2P – C4-områdena jämfört med 2015. Stödet till unga jordbrukare ändras inte. Enhetsstöden inom det nordliga stödet för växthusproduktion sjunker några procent jämfört med år 2015 på grund av ändrade odlingsarealer och balansen mellan stödområdena.

Ytterligare information:
Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2474
Pekka Pihamaa, lantbruksekonomist, tfn 0295 16 2289

Djur och växter Landsbygd Mat och jordbruk Valtioneuvoston päätös