Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vuoden 2016 kansalliset tuet vahvistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö
21.1.2016 13.26
Tiedote

Hallitus päätti tänään maa- ja puutarhatalouden keskeisistä kansallisista tuista vuodelle 2016. Valtioneuvoston asetuksilla vahvistettu kansallisten tukien kokonaisuus muodostuu pohjoisesta tuesta, Etelä-Suomen kansallisesta tuesta ja sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta.

Kansallisten tukien kokonaismäärä vuonna 2016 on yhteensä noin 322 miljoonaa euroa. Tästä summasta noin yhdeksänkymmentä prosenttia on pohjoista tukea, runsaat kahdeksan prosenttia on Etelä-Suomen kansallista tukea ja sokerijuurikkaan tukea on runsas prosentti. Kansallisista tuista rahoitetaan myös sikatalouden EU-kriisitukea täydentävä ja kevään 2016 aikana koko maassa maksettava kansallinen sikatalouden kriisituki.

Kansallisten tukien määräraha pienenee hieman viime vuodesta
 

Valtiontalouden säästötarpeiden vuoksi kansallisten tukien  määräraha pienenee  viime vuodesta noin neljällä miljoonalla eurolla. Pohjoisen tuen kokonaismäärä pienenee hieman yli kolme prosenttia. Etelä-Suomen kansallisen tuen määrä vähenee hieman yli kuusi prosenttia. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan koko maassa 350 euroa hehtaarilta aiempien vuosien tapaan.

Pohjoisen tuen vähennykset painotetaan yleisesti maksettaviin hehtaaritukiin, millä pyritään minimoimaan tilatason tukimuutokset. Etelä-Suomen kansallisen tuen vähennykset kohdistetaan EU-komission päätöksen mukaisesti sika- ja siipikarjatalouteen sekä puutarhatuotantoon. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki eläintä kohti pienenee noin seitsemän prosenttia. Kasvihuonetuotannon tuessa Etelä-Suomen tukitasot alenevat kolmesta viiteen prosenttia.

Pohjoisesta tuesta yli puolet maidontuotantoon - maidon tukimäärä ennallaan
 

Pohjoisesta tuesta yli puolet eli noin 160 miljoonaa euroa maksetaan maidontuotannolle. Tuki maitolitraa kohti pienenee hieman edellisvuodesta, koska EU-maitokiintiöiden päätyttyä pohjoisen litratuen ennallaan säilyvä kokonaismäärä maksetaan nyt hieman suuremmalle maitomäärälle.

Pohjoisen tuen alueella koko vuoden tuotannon arvioidaan hieman ylittävän EU-komission  asettamantukikelpoisen tuotantomäärän rajoitteen. Tästä syystä lähtökohtana on, että vuoden 2016 aikana 90 prosenttia kuukausittain tuotetusta maidosta on tukikelpoista. Rajoittaminen on välttämätöntä, koska litratukea voidaan vuoden kuluessa maksaa enintään noin 1 725 miljoonalle maitolitralle pohjoista tukea koskevan komission päätöksen mukaisesti.

Tuettavan maitomäärän rajoittamisella ei kuitenkaan vähennetä tiloille maksettavaa maidon tukimäärää tai maidon pohjoisen tuen kokonaismäärää, koska yksikkötukitasoa (senttiä/litra) vastaavasti korotetaan. Lisäksi vuoden 2017 alkupuolella maksettavalla litratuen jälkierällä varmistetaan maidon pohjoiseen tukeen varatun määrärahan käyttö täysimääräisesti.

Pohjoisten eläintukien määrät pääosin ennallaan, tukiehtoja yhtenäistetään
 

Emolehmien, emolehmähiehojen, uuhien, kuttujen ja teurastettujen sonnien tuet säilyvät vuoden 2015 tasolla, mutta teurashiehojen eläinyksikkötuki alenee koko pohjoisen tuen C-alueella. Sonnien pohjoista eläinyksikkötukea puolestaan korotetaan, koska eläinten iän perusteella laskettava tuen määräytymisjakso lyhenee merkittävästi vuonna 2016. Pohjoinen sonnien eläinyksikkötuki muodostuu nyt vähintään kuuden kuukauden, mutta alle 20 kuukauden ikäisten sonnien perusteella, kun aiemmin sonneilla oli pohjoisessa tuessa vain alaikäraja. Muutos lisää tukiehtojen yhtenäisyyttä EU:n suorien tukien nautapalkkion kanssa.

Sonnien pohjoista tukea korotetaan myös siksi, että sillä korvataan sonneille C-alueella maksettavan EU-palkkion alenemaa vuonna 2016.

Hevostalouden pohjoista eläinyksikkötukea ei makseta enää vuonna 2016. Viime vuosina hevostalouden pohjoinen tuki on pienentynyt tuntuvasti, ja Etelä-Suomessa vastaavaa tukea ei ole enää käytössä.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa pohjoisessa tuessa tukitaso on pienempien eli alle 200 eläinyksikön viitemäärien osalta noin kolme prosenttia alempi kuin vuonna 2015. Rajoitteen ylittävien tilojen tukitaso alenee voimakkaammin ja tukitaso on sama kuin Etelä-Suomessa eli AB-alueella.

Pohjoisissa pinta-alatuissa muutoksia
 

Pohjoista tukea maksetaan vuonna 2016 pääosin samoille kasveille kuin vuonna 2015, mutta pohjoista hehtaaritukea ei  makseta enää vehnälle. Sokerijuurikkaalla ja tärkkelysperunalla pohjoinen hehtaarituki säilyy vuoden 2015 tasolla, mutta muiden pohjoisen hehtaarituen kasvien tukitasot alenevat hieman.

Yleistä hehtaaritukea ei makseta C2-alueella vuonna 2016, ja myös C2P-C4-alueilla tukitaso alenee vuoteen 2015 verrattuna. Nuorten viljelijöiden tuki säilyy samana kuin vuonna 2015. Kasvihuonetuotannon pohjoisessa tuessa yksikkötuet alenevat muutaman prosentin vuodesta 2015 viljelyalojen muutosten ja tukialueiden välisen tasapainon vuoksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 16 2474
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289

Eläimet ja kasvit Maaseutu Ruoka ja maatalous Valtioneuvoston päätös