Hoppa till innehåll
Media

Kontroll av miljöstöd ändras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2009 12.09
Pressmeddelande -

Kontrollen av minimikraven och påföljderna inom systemet med miljöstöd och kompensationsbidrag blir mer precisa. Statsrådet antog i dag ändringar i förordningen.

För att jordbrukaren ska få miljöstöd under programperioden 2007 – 2013 ska han utöver tvärvillkoren uppfylla de minimikrav som gäller gödselmedel och växtskyddsmedel. Den mängd fosfor och kväve som jordbrukaren använder i gödslingen får inte överstiga de årliga maximigränserna. Miljöstödets egentliga gödslingsvillkor är påtagligt strängare än minimikraven. När det gäller minimikraven för användningen av växtskyddsmedel krävs att man genomgår en utbildning kring växtskyddsfrågor och att de begagnade sprutorna testas vart femte år. En ny spruta ska vara standardenlig och testad.

Tidigare har minimikraven kontrollerats på gårdar som hört till systemet med kontroll av miljöstöd, dvs. på ca fem procent av gårdarna. Eventuella nedskärningar av stöd gäller enbart miljöstöd. I fortsättningen ska minimikraven kontrolleras på gårdar som kontrolleras för uppfyllelsen av tvärvillkoren och som ansökt om miljöstöd, dvs. på en procent av miljöstödsgårdar.

Observerade brister leder i regel till att stödet skärs ned med tre procent, såsom i allmänhet när det gäller tvärvillkoren. Påföljden gäller för miljöstöd, kompensationsbidrag, stöd för djurens välbefinnande, kompensationsbidragets nationella tilläggsdel och hektarstöd för husdjursgårdar.

När jordbrukaren åtar sig att följa villkoren för miljöstöd kan jordbrukaren utöver basåtgärderna välja tilläggsåtgärder och ingå ett avtal om miljöspecialstöd som gäller en viss åtgärd. Tidigare har jordbrukaren inte fått något stöd för tilläggsåtgärder om han inte fullständigt har följt villkoren för åtgärden. I och med ändringen av förordningen kan stödet gradvis minskas med 30 -100 procent. Om villkor i specialstödsavtal har försummats kan stödet minskas i motsvarande grad.

Överföringar av specialstödsavtal samt förbindelser som gäller kompensationsbidrag och miljöstöd ska inom tio arbetsdagar anmälas till den myndighet som har beviljat stödet. Med arbetsdag avses alla andra dagar än lördagar, söndagar eller allmänt lediga dagar.

Ändringen harmoniserar påföljden om anmälan om överföringen görs för sent. Detsamma gäller också för förbindelserna inom systemet med stöd för djurens välbefinnande. Statsrådet ändrade till denna del statsrådets förordning om tillsynen över stödet för djurens välbefinnande.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 09-160 52229
överinspektör Antero Nikander, tfn 09-160 52926

Mer information från landsbygdsverket:
direktör Jukka Pekonniemi, tfn 020 7725694
överinspektör Sari Putkiranta, tfn 020 7725702