Förslaget till nationell kräftstrategi klart

Jord- och skogsbruksministeriet 16.1.2013 12.15
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp har utarbetat ett förslag till nationell kräftstrategi fram till år 2022. Målet är att kräftbestånden och -hushållningen är livskraftiga. Kräftfisket är redan nu av avsevärd betydelse och stort värde inom fiskerinäringen i insjöar. I framtiden skapar den också allt fler möjligehter för företagsamhet.

Det största problemet handlar om att bestånden av flodkräfta slagits ut till följd av kräftpest. Utmaningen görs större av att signalkräftan, som etablerats i vårt land och som trivs bra i våra vatten, inte är känslig för kräftpesten som den ofta bär på. Fångsten av signalkräfta är redan nu mångdubbelt större än flodkräftfångsten. Nu finns det igen någonting att fånga i vatten som länge varit tomma på kräftor.

Därför är det viktigt att man fastställer skyddsområden där signalkräfta inte får utplanteras. I övriga vattenområden får etablering av signalkräftan fortsätta, men flodkräftan ska skyddas även där. En effektiv bekämpning av kräftpest är också av vikt. För att strategin ska lyckas, krävs planenlighet, informationsspridning, rådgivning och lokalt beslutsfattande inom olika vattenområden.

Kommersiellt fiske, odling, produktutveckling och förädling av kräftor ska stödjas genom medel från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Även turismen kan på ett effektivare sätt dra nytta av de större kräftfångsterna.

Flod- och signalkräftan kan leva tillsammans i våra vatten. Aktuella forskningsrön är viktiga för att båda bestånden ska kunna hålla sig starka. Målet är en ekonomiskt bärkraftig kräfthushållning, ett ekologiskt hållbart kräftfiske och en växande konsumtion av inhemska kräftor. Detta förutsätter ett brett engagemang i den nationella kräftstrategin.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Tapio Hakaste, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2152
fiskerichef Jukka Muhonen, Tavastlands ELY-central, tfn 0295 025 077