Halvtidsrapport om programmet för närmat: programmet framskrider i god ordning och i rätt riktning

Jord- och skogsbruksministeriet 9.6.2015 12.21
Pressmeddelande

Statsrådet fattade i maj 2013 ett principbeslut om ett program för utveckling av närmat. På två år har samarbetet mellan dem som arbetar inom närmatssektorn intensifierats, vilket har ökat uppskattningen för livsmedel och hela livsmedelskedjan. Målen för närmatsprogrammet är fortfarande aktuella och så välformulerade att programmet inte behöver omarbetas. Detta framgår av en mellanrapport som jord- och skogsbruksministeriet har beställt av ett utomstående FoU-företag.

Enligt utvärderingen som gjordes av TK-Eval har programmet gett hela närmatssektorn så tydliga mål att det har varit lätt att förankra programmet i landskapen. I praktiken har programmet utgjort ett nyttigt stöd för regionala utvecklingsåtgärder. Projekt finansierade med programmedel har varit till stor hjälp vid produktionen av närmat och i annan verksamhet som rör närproducerade livsmedel. Likaså är det viktigt att statsmakten har åtagit sig att utveckla närmatstemat på ett långsiktigt sätt.

Utvärderingen visar att de åtgärder som ingår i programmet framskrider i god ordning och i rätt riktning. Livsmedelslagstiftningen har i stor utsträckning ändrats i enlighet med målen i programmet, men det behövs fortfarande större flexibilitet samt effektivare utbildning och information om innehållet i livsmedelslagstiftningen. Beslutsfattarna i kommunerna och de som svarar för upphandling av livsmedel borde även framöver få vägledning i hur lokalt producerad närmat bättre kan hitta sin väg till de offentliga köken. I fortsättningen gäller det särskilt att förbättra lönsamheten inom primärproduktionen och att utveckla möjligheterna till direktförsäljning.

De som arbetar med närmat känner relativt väl till programmet och dess arbetsformer. I framtiden är det skäl att satsa på politiskt inflytande och på information till internationella nätverk. Ytterligare ska programmets intressenter bära sitt ansvar för informationen i deras nätverk.

I halvtidsrapporten betonas det att närmatsprogrammet behövs även i fortsättningen och att det bland intressenterna finns ett brett understöd för en uppföljning av programmet under den nya regeringsperiod som nyss har kört igång.

Närmatsprogrammet och mellanrapporten kan läsas på följande adress (på finska): www.mmm.fi/lahiruoka

Ytterligare information:
Risto Artjoki, avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 286
Kirsi Viljanen, närmatskoordinator, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 142
Keimo Sillanpää, specialforskare TK-Eval, tfn 0500 961 554
Tommi Ålander, specialforskare TK-Eval, tfn 050 550 5170