Enklare system för att lämna ut skoglig information

Jord- och skogsbruksministeriet 13.11.2015 10.53
Pressmeddelande

Ett av regeringens spetsprojekt handlar om effektivare användning av skoglig information. Därför ska jord- och skogsbruksministeriet starta ett lagstiftningsprojekt som ändrar lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Målet är att i fortsättningen kunna lämna ut skoglig information i kopierad form eller på elektronisk väg utan att man behöver ange skälen för begäran om information.

Ändringen bottnar i regeringsprogrammet och den nationella skogsstrategin som har målet att diversifiera och öka virkesanvändningen med 15 miljoner kubikmeter per år. Med tanke på naturresursernas hållbara användning spelar en bättre tillgång till och bredare användning av skoglig information en nyckelroll. Den bakomliggande orsaken är kommissionens tolkning om att offentlig miljöinformation t.ex. information om trädbestånd och ståndort, ska göras tillgänglig utan att man behöver ange skälen för begäran om information. På utlämnande av skogsägarnas kontaktinformation tillämpas fortfarande bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

Finlands skogscentral har samlat in skoglig information om ett 10,5 miljoner hektar stort område. Informationen beskriver ståndort och trädbestånd samt behov av och möjligheter till åtgärder. När det gäller ståndort, samlar man in information bl.a. om ståndortens jordart och typ som beskriver graden av bördighet. Vidare fås information om bl.a. det dominerande trädslaget och trädbeståndets diameter, längd och volym.  Skoglig information behövs t.ex. för att effektivera skogsvård och skogsanvändning, behandla ansökningar om finansiering och för att övervaka att skogslagens bestämmelser följs. Skogsägare och skogsbruksaktörer kan använda informationen när det planerar och vidtar åtgärder.

Skogscentralens skogliga information ingår i systemet för skoglig information om vilket det stiftats en speciallag, dvs. lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. På utlämnande och övrig behandling av skoglig information tillämpas förutom denna lag offentlighetslagen och personuppgiftslagen. Skoglig information är allmänt tillgänglig, vilket innebär att man kan ta del av informationen i skogscentralen eller få informationen muntligt. Att lämna ut skoglig information om fysiska personer i kopierad form eller på elektronisk väg är i dagsläget dock begränsat genom bestämmelserna om skydd av personuppgifter, varför den som lämnar in en sådan begäran om information måste ange ett skäl för begäran och ha en i lagen föreskriven grund att behandla personuppgifter.  

Finland fick i september en officiell anmärkning av kommissionen som gällde genomförandet av direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Eftersom behovet att ändra lagen om skogscentralens system för skoglig information identifierades redan i skogsstrategin och regeringsprogrammets, är det inget problem att ändra lagen. Finland ska ge sitt svar med anledning av anmärkningen senast 25.11. I sitt svar lovar Finland att ändra lagstiftningen. Ministeriet ska bereda lagändringarna och avsikten är att riksdagen får regeringens proposition våren 2016.

Ytterligare information:
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 16 2444
Niina Riissanen, överinspektör, tfn 0295 162339
Kirsi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 0295 162451
[email protected]

EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Skogar