Hyppää sisältöön
Media

Metsävaratietojen luovuttamista helpotetaan Suomen metsäkeskuksessa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2015 10.53
Tiedote

Yksi hallituksen kärkihankkeista tehostaa metsävaratietojen hyödyntämistä. Tähän liittyen maa- ja metsätalousministeriössä käynnistetään lainsäädäntöhanke, jonka tarkoituksena on muuttaa Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmää koskevaa lakia. Jatkossa julkisia metsävaratietoja voitaisiin luovuttaa kopiona tai sähköisesti ilman, että tietopyyntöä tarvitsee perustella.

Muutos nojaa hallitusohjelmaan ja kansalliseen metsästrategiaan, joiden mukaan puun käyttöä monipuolistetaan ja lisätään 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Luonnonvarojen kestävän käytön näkökulmasta metsiä koskevien tietojen aikaisempaa parempi saatavuus ja laajempi hyödyntäminen ovat avainasemassa.   Taustalla on myös komission tulkinta, jonka mukaan julkisten ympäristötietojen kuten puustotietojen ja kasvupaikkatietojen pitäisi olla saatavilla ilman, että tietopyyntöjä tarvitsee perustella. Maanomistajien yhteystietojen luovutusta koskisivat edelleenkin henkilötietojen suojaa koskevat säännökset.

Suomen metsäkeskuksella on metsävaratietoja 10,5 miljoonalta hehtaarilta.  Tiedot kuvaavat kasvupaikkaa ja puustoa sekä metsän käsittelytarpeita ja -mahdollisuuksia. Kasvupaikan osalta saadaan tietoa muun muassa maalajista ja viljavuutta kuvaavasta kasvupaikkatyypistä. Lisäksi saadaan tietoa muun muassa pääpuulajista sekä puuston läpimitasta, pituudesta ja tilavuudesta. Metsävaratietoja tarvitaan esimerkiksi metsien hoidon ja käytön aktivoinnissa, metsätalouden rahoitusta koskevien hakemusasioiden käsittelyssä ja metsälain valvonnassa. Maanomistajille ja metsätalouden toimijoille tiedoista on hyötyä toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Metsäkeskuksen hallussa olevat metsävaratiedot ovat osa metsätietojärjestelmää, josta on säädetty erityislaki eli laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Metsätietolain lisäksi metsätietojen luovuttamisessa ja muussa käsittelyssä sovelletaan julkisuuslakia ja henkilötietolakia. Metsävaratiedot ovat julkisia, joten niihin voi tutustua asioimalla metsäkeskuksessa tai tiedon voi saada suullisesti.  Nykyisin luonnollisia henkilöitä koskevien metsävaratietojen luovutusta kopiona tai sähköisesti rajoittavat kuitenkin henkilötietojen suojaa koskevat säännökset ja sen vuoksi tällainen tietopyyntö tulee perustella ja pyynnön esittäjällä tulee olla jokin laissa säädetty peruste käsitellä henkilötietoja.

Suomi sai komissiolta syyskuussa virallisen huomautuksen koskien ympäristötietodirektiivin täytäntöönpanoa. Koska metsätietolain muutostarve oli jo metsästrategiassa ja hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmissa todettu, metsätietolain muuttaminen on ongelmatonta. Suomi vastaa komission viralliseen huomautukseen 25.11. mennessä. Vastauksessa Suomi lupaa muuttaa lainsäädäntöään. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee metsätietolain muutokset ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätkaudella 2016.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 16 2444
ylitarkastaja Niina Riissanen, p. 0295 162339
lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale, p. 0295 162451
etunimi.sukunimi@mmm.fi

EU ja kansainväliset asiat Kimmo Tiilikainen Metsät