Ett forum för bästa praxis inom renskötseln

Jord- och skogsbruksministeriet 23.3.2017 15.07
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat inrätta ett nytt forum för att behandla renskötselfrågor. Förhandlingsforumet har till uppgift att förebygga konflikter mellan de aktörer som driver och de som inte driver renskötsel. Detta ska ske med hjälp av gemensamma spelregler och bästa praxis.

Om forumets inrättande och verksamhet har inte utfärdats någon förordning, utan verksamheten bygger på frivilligt arbete och självreglering. Förhandlingsforumet behandlar inte enskilda ärenden som enligt renskötsellagen hör till en värderingsnämnd.

Chefen för landsbygdsenheten vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, Hannu Linjakumpu, utses till förhandlingsforumets ordförande.

En närmare handlingsplan för forumet fastställs under våren 2017. Redan på sommaren 2017 finns det gemensamma handlingssätt och praxis som tillämpas i eventuella problematiska situationer mellan renskötselaktörer och andra aktörer. 

Ytterligare information:
Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 431 6077
Hannu Linjakumpu, enhetschef, närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, tfn 040 848 1962

Djur och växter Mat och jordbruk