Strömming och skarpsill får i fortsättningen fiskas mer utan aktörsspecifika fiskekvoter

Jord- och skogsbruksministeriet 7.4.2017 11.52
Pressmeddelande

Regeringen har ändrat kvotsystemet för kommersiellt fiske. Kommersiella fiskare får framöver fånga 20 ton strömming per år med ryssja utan aktörsspecifika fiskekvoter. Tidigare var mängden två ton. Vidare får fiskefartyg under 12 meter årligen trålfiska 20 ton strömming och 10 ton skarpsill utan aktörsspecifika kvoter. De mängder som överskrider de här fångsterna räknas med i fiskarnas aktörsspecifika fiskekvoter.

Samtidigt ökades de separata kvoter som är reserverade för småskaligt fiske med ryssja och trål samt för fiske med nät som får drivas utan aktörsspecifika fiskekvoter. I densamma separata kvoten räknas också med strömming och skarpsill som fåtts som bifångst i samband med det kommersiella fisket. Den separata fiskekvoten för strömming i Bottniska viken ökades med 900 ton, den nya kvoten är nu 1 600 ton. Kvoten för strömming i Finska viken och Östersjöns centralbassäng ökades med 200 ton till 700 ton och kvoten för skarpsill med 100 ton till 150 ton.  

Dessa ändringar ger det småskaliga fisket flexibilitet som fiskeföretag och företagare har önskat. Ytterligare säkrar ändringarna att det nya kvotsystemet som bygger på aktörsspecifika fiskekvoter inte i onödan begränsar det småskaliga fisket efter strömming och skarpsill. 

Mer information:
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 494, orian.bondestam(at)mmm.fi
 

Fiskar norminpurku