Statsrådet godkände förslaget till lag om genmodifierad växtproduktion

Jord- och skogsbruksministeriet 12.11.2009 11.37
Pressmeddelande -

Statsrådet antog i dag förslaget till lag om produktion av genetiskt modifierade växter. Enligt gemenskapslagstiftningen får alla EU-länder odla genmodifierade grödor som EU har godkänt. Frågorna om genmodifierade sorters säkerhet, hälsoeffekter eller miljöeffekter bestäms på EU-nivån innan man beviljar medgivande för odling.

Enligt statsrådets riktlinjer i EU-redogörelsen från april 2009 måste jordbrukare ha rätt till GMO-fri produktion och konsumenter till GMO-fria produkter. Finland har också målet att medlemsstaterna får makt att besluta i vilken omfattning och vilka EU-godkända genetiskt modifierade sorter vart och ett land får odla inom sitt område.

För tillfället har EU inte sådana godkända genmodifierade sorter som ska kunna odlas i Finland. Syftet med lagförslaget är att man vill förbereda sig för en eventuell framtida odling av dessa sorter. Den första genmodifierade sorten som ska kunna lämpa sig för Finlands odlingsförhållanden är sannolikt potatis med ökad halt av stärkelse som förädlats för pappersindustrins behov.

Förslaget bygger på EU-kommissionens rapport om nationella åtgärder för samexistens mellan genetiskt modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt jordbruk. Med hjälp av lagen vill man motverka spridningen av genetiskt modifierade växtsorter och hindra de genmodifierade genetiska resurserna från att blandas med andra grödor. Ytterligare vill man skapa ett fungerande system för odling av genetiskt modifierade sorter. Lagen ändrar inte sorternas godkännandeprocedur eller märkning av genmodifierade produkter. Om märkning föreskrivs i gemenskapslagstiftningen.

Vidare ska det skapas ett system för att ersätta de ekonomiska skador som följer av att de genmodifierade sorterna sprider sig. Vid skada är den odlare som odlar genmodifierade sorter och som inte har följt lagbestämmelserna i regel skyldig att ersätta skadorna för att de genmodifierade sorterna blandar sig med övriga sorter.

Vidare föreskriver lagen om bl.a. kraven på produktion av genmodifierade sorter, myndighetstillsyn, tillsynsregister, administrativa tvångsmedel och straff. Lagen omfattar odling, hantering och lagring av genmodifierade sorter på gården, transporter på gården och mellan gårdar samt åtgärder som ska vidtas på odlingsområdet efter avslutad odling.

Förslaget ska lämnas till riksdagen för behandling.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Hannu Miettinen, tfn 09-160 52230
konsultativa tjänstemannen, tfn 09-160 53405, 040 521 5384
lantbruksrådet Kirsi Heinonen, tfn 09-160 54221, 040 504 0193

Sirkka-Liisa Anttila