Utkastet till förordning om värdena för hotade och försämrade fiskarter på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet 19.3.2019 15.19 | Publicerad på svenska 20.3.2019 kl. 11.24
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss ett utkast till förordning om värdena för hotade och försämrade fiskarter. Utkastet hänför sig till ändringen av lagen om fiske som träder i kraft den 1 maj 2019. Enligt den ändrade lagen ska det värde som fisken har som representant för sin art framöver dömas förverkat till staten i samband med vissa fiskeförseelser och fiskebrott när det gäller vissa i lagen angivna hotade och försämrade fiskarter. Remisstiden löper ut den 12 april 2019.

Påföljderna gäller lax, insjölax, ål, nejonöga, öring, harr, röding, flodkräfta samt sik som hör till ett vandrande bestånd. I utkastet till förordning är arterna uppdelade i ändamålsenliga skyddsenheter enligt den färskaste hotbedömningen (Rödlistning av arterna 2019) och förordningen om fiske.

De värden som tas upp i utkastet bygger på Naturresursinstitutets beräkningar av hur dyrt det blir i praktiken att ersätta var och en skyddsenhet med en motsvarande enhet. I utkastet ingår 23 värden mellan 50 och 7 510 euro. Det högsta värdet föreslås för den akut hotade insjölaxen i Vuoksen vattensystem. Värdena bestäms enligt varje enhets behov av skydd, reproduktionsförmåga och storlek av fertila bestånd. 

-I fortsättningen ger tjuvfisket efter vandringsfiskar påtagliga påföljder. De fastställda värdena gör det lättare för övervakarna och myndigheterna att ingripa mot olagligt fiske samt höjer tröskeln för tjuvfiskarna, säger jord- och skogsbruksminister  Jari Leppä.

Värdena förväntas minska tjuvfisket

Målet med ändringen av bestämmelserna om påföljderna för tjuvfiske i lagen om fiske är att effektivisera skyddet och återställandet av hotade och försämrade fiskarter. Det har varit problematiskt att de dyra åtgärderna för att förbättra levnadsförhållanden i synnerhet för vandringsfiskbestånd, såsom den akut hotade insjölaxen i Saimen, i vissa fall gått förlorade på grund av tjuvfiske. Till exempel nedanför Kuurna kraftverk i  Pielis älv har man ofta påträffat fiskare som olagligt fångat Saimens insjölax.

Påföljderna för olagligt fiske har hittills varit så obetydliga att systemet delvis upplevts som ineffektivt. Värdena förväntas minska det olagliga fisket och samtidigt också mer allmänt berätta om skyddsvärdet för hotade och försämrade fiskarter samt ge en signal om hur klandervärt olagligt fiske är. Man tror också att de fastställda värdena underlättar behandlingen av förseelser och brott i domstolar när det är enkelt att komma åt informationen om värdena och de behöver inte fastställas separat. 

Förordningen om värden för hotade och försämrade fiskarter genomför ändringen av lagen om fiske som godkändes i riksdagsplenum 13.3.2019. Motsvarande bestämmelser om påföljderna samt om värdena för djur och vilt som är fredade med stöd av naturvårdslagen finns i naturvårds- och jaktlagen samt i förordningar utfärdade med stöd av dem.  

Mer information:
Sanna Koljonen, specialsakkunnig, tfn +358 295 16 2007
Roni Selén, specialsakkunnig, tfn +358 295 16 2462
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868
e-post: [email protected]