Hyppää sisältöön
Media

Asetusluonnos uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista lausunnolle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2019 15.19
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista. Asetusluonnos liittyy 1.5.2019 voimaan tulevaan kalastuslain muutokseen, jonka mukaan tiettyjen – laissa mainittuihin uhanalaisiin ja taantuneisiin kalalajeihin kohdistuvien – kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tulee jatkossa tuomita valtiolle menetettäväksi se arvo, joka rikoksen tai rikkomuksen kohteena olevalla kalalla on lajinsa edustajana. Määräaika lausunnoille on 12.4.2019.

Kalalajit, joita menettämisseuraamus koskee, ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen, taimen, harjus, nieriä, jokirapu sekä mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika. Asetusluonnoksessa lajit on jaettu edelleen tarkoituksenmukaisiin suojeluyksiköihin tuoreimman uhanalaisuusarvioinnin (Punainen kirja 2019) ja kalastusasetuksen perusteella.

Asetusluonnoksessa esitettävät arvot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin siitä, miten kalliiksi kunkin suojeluyksikön korvaaminen uudella vastaavalla yksiköllä käytännössä tulee. Luonnokseen sisältyy 23 erilaista arvoa, jotka vaihtelevat välillä 50 - 7 510 euroa. Korkeinta arvoa esitetään äärimmäisen uhanalaiselle Vuoksen vesistöalueen järvilohelle. Korvausarvon määrittely perustuu kunkin suojeluyksikön osalta sen suojelun tarpeeseen, uusiutumiskykyyn ja lisääntymisikäisen kannan kokoon.

–Jatkossa uhanalaisten vaelluskalojen salakalastuksesta on tuntuvat seuraukset. Kalojen arvojen asettaminen antaa selkänojaa valvojille ja viranomaisille puuttua laittomaan pyyntiin ja nostaa kynnystä lähteä kalavarkaisiin, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Korvausarvojen uskotaan lisäävän lajien suojaa salakalastusta vastaan

Salakalastuksen seuraamuksia koskevan kalastuslain muutoksen tavoitteena on tehostaa uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelua ja elpymistä. Etenkin vaelluskalakantojen, kuten äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun Saimaan järvilohen, osalta on ollut ongelmallista, että kalojen elinolojen parantamiseen tähdänneet kalliit toimenpiteet ovat joissain tapauksissa mitätöityneet kokonaan salakalastuksen takia. Esimerkiksi Pielisjoella Kuurnan voimalaitoksen alapuolella on usein tavattu kalastajia kalastamassa laittomasti Saimaan järvilohia.

Seuraamukset laittomasta kalastuksesta ovat tähän asti olleet niin vähäisiä, että seuraamusjärjestelmä on koettu osin tehottomaksi. Korvausarvojen vahvistamisen uskotaan lisäävän lajien suojaa laitonta kalastusta vastaan ja viestivän samalla myös yleisemmin uhanalaisten ja taantuvien kalojen arvosta ja laittoman kalastuksen moitittavuudesta. Vahvistettujen arvojen uskotaan helpottavan myös rikosten ja rikkomusten käsittelyä tuomioistuimissa, kun arvot ovat helposti saatavilla, eikä niitä jouduta arvioimaan erikseen.

Uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoja koskevalla asetuksella toimeenpannaan eduskunnan täysistunnossa 13.3.2019 hyväksyttyä muutosta kalastuslakiin. Vastaavat säännökset menettämisseuraamuksista ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen eläinten ja riistaeläinten arvoista sisältyvät luonnonsuojelu- ja metsästyslakeihin ja niiden perusteella annettuihin asetuksiin. 

Asetusluonnos liitteineen

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Erityisasiantuntijat Sanna Koljonen, p. +358 29 516 2007 ja Roni Selén, p. +358 29 516 2462
Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. +358 50 516 2868
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi