Blogg

Blogg

Nu är det en bra tid att börja fritidsfiska

Eija Kirjavainen Publiceringsdatum 8.5.2020 15.50 Blogg JSM

Efter den isfattiga vintern startade vårens fiskesäsong tidigare än normalt. Väldigt många fiskare har redan sökt sig till fiskevattnen trots de undantagsförhållanden som följer av coronavirusutbrottet. Åtminstone längs huvudstadsregionens stränder har det setts glädjande många sik- och strömmingsfiskare.

I Finland är tröskeln för fiske låg. Med undantag för fors- och strömområden får man meta och pilka utan tillstånd, och det finns inga fredningstider eller fångstmått för de vanligaste fångstarterna, gädda och abborre. Genom att betala fiskevårdsavgiften får alla i åldern 18 – 64 rätt till handredskapsfiske med ett spö, dock inte i fors- och strömområden. Andra får samma rätt på grund av ålder utan avgift.

Många fiskare upplever dock att det är svårt att lära sig de bestämmelser som gäller fisket.

Det finns skäl till fiskebegränsningarna. Målet är inte att försvåra fisket, utan att säkra ett hållbart fiske. Vi vill se till att fiskbestånden är varierande och livskraftiga för kommande generationer.

Enligt den tidigare fiskeripolitiken försökte man stärka hotade och försvagade bestånd huvudsakligen genom utplantering. I dag fokuserar politiken på att bidra till fiskarnas fortplantning, vilket innebär skärpta och detaljerade fiskebegränsningar för i synnerhet vandringsfisk och hotade fiskbestånd.

Bestämmelserna om fiske är alltid resultat av många samordnade frågor och fiskbeståndens tillstånd ställer ramvillkor för regleringen. Ingen äger fiskarna i vattnet, men fiskerätten till dem ägs i regel av någon. Fritidsfiskare och kommersiella fiskare har egna mål.

Genom fiskebestämmelserna påverkas vilka fiskeredskap som lämpar sig bäst för att få fångst. När man begränsar användningen av ett redskap, har man bättre möjligheter att fånga fisk med andra fångstmetoder.

Slutresultatet är detaljerade fiskebestämmelser med regionala och tidsmässiga särdrag, även om man har velat göra bestämmelserna så tydliga som möjligt.

Enligt lagen om fiske baserar sig regleringen av fisket på bästa tillgängliga information. Det finns betydligt mindre information om fritidsfisket och fångsterna än om kommersiellt fiske, trots att de flesta av dessa arter fångas av fritidsfiskare. Därför har jord- och skogsbruksministeriet startat projektet Oma kala i enlighet med regeringsprogrammet. Projektet syftar till att utveckla ett fångstrapportsystem för vandringsfisk. Naturresursinstitutet leder projektet med beaktande av fiskarnas behov och i samarbete med intressentgrupper. När vi får närmare information om vandringsfiskbestånden kan vi också se över fiskebestämmelserna. Förhoppningsvis blir det möjligt att minska eller precisera regleringen i framtiden när fiskbestånden har blivit starkare.

Ministeriets mål är att fritidsfisket är en populär socialt uppskattad naturaktivitet som utnyttjar olika fiskevatten och fiskemöjligheter på ett hållbart sätt. Målet ingår i den nya utvecklingsstrategin för fritidsfisket. I enlighet med regeringsprogrammet har ministeriet åtagit sig att genomföra strategin.

I enlighet med vår strategi hoppas jag att så många som möjligt njuter och får glädje av fisket, kopplar av i naturen och får smakfull närproducerad mat som fångst. Det vore fint om man i vår tog tillvara på möjligheten och gav sig ut och fiska även om det skedde för första gången eller efter en paus på flera år. Nu i denna exceptionella vår är det också möjligt att ta med barn och unga och fiska när möjligheterna till andra fritidsaktiviteter är mer begränsade. Fisket stärker en sund relation till naturen och ger i bästa fall en grund för en livslång hobby. God fiskelycka och trevliga stunder i den vårliga naturen!

Skribenten arbetar som fiskeriråd vid jord- och skogsbruksministeriets enhet för vilt och fiske.

Kommentera

Ange din kommentar här.