Fem skogsbruksprojekt får sammanlagt 3,8 miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt

20.5.2022 11.53
JSM
Fem utvecklings- och utbildningsprojekt som stöder ett klimatsäkert skogsbruk och den biologiska mångfalden har beviljats finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt.

Minister Kurvinen: en levande landsbygd utgör grunden för försörjningsberedskapen i hela landet

13.5.2022 11.51
JSM
Antti Kurvinen.
Landsbygdspolitiska rådet sammanträdde den 10 maj under ledning av sin nya ordförande, jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen. I sitt öppningstal betonade Kurvinen betydelsen av en levande landsbygd som grund för beredskapen och försörjningsberedskapen i hela landet.

Stödnivån höjs och stödvillkoren lindras för vård av ungskog den 1 juni

12.5.2022 13.14
JSM
Ung björkskog med små granar därtill
Stödet för vård av ungskog höjs den 1 juni 2022 till 450 euro per hektar, om det samlas ihop klenträd i samband med skogsvården. Även villkoren för att få stöd lindras. Målet med ändringarna är att uppmuntra skogsägare att utföra vård av ungskog och att samla ihop klenträd i samband med det. Beslut om dessa ändringar fattades av statsrådet den 12 maj 2022.

Nya arter fogades till EU:s förteckning över invasiva främmande arter

20.5.2022 15.22
JSM
Skärmbild: vieraslajit.fi
EU:s förteckning över invasiva främmande arter kompletterades den 19 maj 2022 efter att medlemsstaterna hade fattat beslut om det. I förteckningen, som tidigare innehöll 66 arter, finns nu sammanlagt 88 arter. Att importera, sälja, föda upp, odla eller använda de arter som finns upptagna i förteckningen eller att släppa ut dem i naturen är förbjudet i hela EU.

Stödnivån för svin- och fjäderfähushållningen i södra Finland för 2021 fastställdes

19.5.2022 13.29
JSM
Regeringen beslutade i dag om den slutliga stödnivån för det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland för 2021. Stödet kan höjas från den tidigare föreskrivna nivån, eftersom det år 2021 fanns något färre enheter som är berättigade till från produktionen frikopplat stöd än vad som bedömts på förhand.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information