Sipiläs regeringens  2015-2019 spetsprojekt

Återvinning av näringsämnen från jordbruk

Återanvändning av näringsämnen – iståndsättning av vattendrag!

Finland har åtagit sig att utvecklas som ett modelland för återvinning av näringsämnen. Effektiv återanvändning av näringsämnen från jordbruk bidrar till att förbättra vattendragens skick, stärker matsäkerheten och skapar affärsmöjligheter. Det uppstår nya innovationer hela tiden, men för att göra återvinningen av näringsämnen effektivare krävs flera som griper tag i arbetet, fördomsfria partnerskap och samarbete mellan alla förvaltningsområden.

På utmaningen svarade spetsprojektet för kretsloppsekonomi i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. Åtgärderna inom spetsprojektet omfattade den andra fasen av projektet Återvinning av näringsämnen från jordbruk. Syftet med projektet var att främja regeringsprogrammets mål att bringa minst 50 procent av allt gödsel och avloppsslam från samhällen till utvecklad processering före 2025 i områden som är känsliga med tanke på Östersjön och övriga vattendrag.

I syfte att uppnå målet projektet Återvinning av näringsämnen från jordbruk

  • förmedlade information om finansieringsmöjligheter i anslutning till återvinning av näringsämnen
  • främjade nätverksbildning och nya experiment för aktörer inom återanvändning av näringsämnen
  • förmedlade väsentlig forskningsinformation till praktiska aktörer
  • samlade information om resultatet av existerande forsknings- och experimentprojekt och nya forskningsbehov
  • identifierade flaskhalsar inom återanvändning av näringsämnen och bidrog till att avlägsna dem

Projektet finansierades av Jord- och skogsbruksministeriet och det pågick till och med 30.6.2019. Projektet koordinerades av Naturresursinstituteti nära samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet som svarade för spetsprojektet för kretsloppsekonomi.

Se också:

Spetsprojektets slurapport (på finska)
 

Försöksprogram gav finansiering för nya lösningar

Försöksprogrammet för återanvändning av näringsämnen som ingick i spetsprojektet förde med sig finansiering till utveckling av och försök med innovativa teknologiska och logistiska lösningar. Finansieringen koordineradeinls av NTM-centralen i Södra Österbotten. Det treåriga försöksprogrammet inleddes 16.6.2016 och avslutades 31.12.2018.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

Vad avses med återvinning av näringsämnen?

Återvinning av näringsämnen från jordbruk avser hantering av gödsel, slam från reningsanläggningar och övriga biprodukter som uppstår i jordbruk på ett sådant sätt att de nyttiga näringsämnena i dem, särskilt fosfor och kväve, kan återvinnas och utnyttjas, exempelvis som gödslingsmedel.


Mer information:
Mikko Rahtola, koordinator
Naturresursinstitutet (Luke)
tfn 029 532 4701, fornamn.efternamn@luke.fi

Anna Toppari, expert
Naturresursinstitutet (Luke)
tfn 029 532 5828, fornamn.efternamn@luke.fi