EU-lagstiftning

Europeiska gemenskapens lagstiftning innehåller bestämmelser om jordbrukarstöd som EU hel- eller delfinansierar, om jordbrukets strukturstöd, företags- och projektstöd för utveckling av landsbygden samt om marknadsstöd. Även om kraven och villkoren för de nationella stödsystemen föreskrivs i den gemenskapslagstiftning som rör statliga stöd, dvs. förordningar och kommissionens beslut om godkännande av statliga stöd. I gemenskapslagstiftningen ingår också bestämmelser bl.a. om avel av husdjur och utbyte av avelsmaterial.

Se också

Eur-Lex

Maaseutu.fi