Finlands skogstillgångar

Mer än 75 procent av Finlands landyta är täckt av skog. Finland är relativt sett det skogrikaste landet i Europa. Arealen skogsmark som lämpar sig för virkesproduktion uppgår till 20,3 miljoner hektar och arealen tvinmark till 2,6 miljoner hektar.

De finska skogarnas årliga tillväxt är omkring 103,5 miljoner kubikmeter (riksskogstaxeringen 13). Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter var den årliga totala avgången 2023 cirka 82 miljoner kubikmeter. Avverkningsuttaget var sammanlagt 68,6 miljoner kubikmeter, varav 85 procent användes av skogsindustrin och 14 procent användes som energived, det vill säga som skogsflis i värme- och kraftverk eller som brännved i småhus.

Trädbeståndets totala avgång omfattar förutom avverkningar även stamved som blir kvar i skogen från hyggesrester samt naturligt död stamved som blir kvar i skogen. Dessa partier uppgick 2023 till sammanlagt cirka 14 miljoner kubikmeter.


Skogsägande


De finska skogarna ägs närmast av enskilda personer och familjer, liksom i övriga västra Europa. I södra och mellersta Finland äger enskilda personer cirka 3/4 av skogarna. De statsägda skogarna är i huvudsak belägna i norra och östra Finland.

I Finland finns det 2,9 miljoner hektar skyddade skogar och skogar där skogsbruket är begränsat. De utgör således 12,9 procent av den sammanlagda arealen skogs- och tvinmark. Helt skyddad från avverkning är 2,5 miljoner hektar skog, dvs. 10,8 procent av den sammanlagda arealen skogs- och tvinmark.

De finska skogstillgångarna används på ett hållbart sätt för att se till att även de kommande generationerna får ta del av de fördelar som skogarna ger.
 

På vår webbplats

Hållbart skogsbruk
Biologisk mångfald i ekonomiskogar
Kalkyler som gäller hållbarhet

På andra webbplatser

Äga och använda skog (Skogscentralen)
Finlands skogar i den europeiska jämförelsen 2020 enligt Forest Europes kriterier och indikatorer för hållbar skogsvård (Naturresursinstitutet) på finska

 

 

 

 


 

Mer information

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162150   E-postadress: