Suomen metsävarat

Metsät peittävät yli 75 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin maa. Puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on 20,3 miljoonaa hehtaaria ja kitumaata 2,6 miljoonaa hehtaaria.

Suomen metsät kasvavat vuosittain noin 103,5 miljoonaa kuutiometriä (VMI 13). Luonnonvarakeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2023 puuston vuotuinen kokonaispoistuma oli noin 82 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuukertymä oli kaikkiaan 68,6 miljoonaa kuutiometriä, josta noin 85 prosenttia ohjautui metsäteollisuuden käyttöön ja 14 prosenttia energiapuuksi eli lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi tai pientalojen polttopuuksi.

Puuston kokonaispoistuma sisältää hakkuiden lisäksi hakkuutähteestä metsään jäävän runkopuun sekä metsään jäävän luontaisesti kuolleen runkopuun. Nämä erät olivat vuonna 2023 yhteensä noin 14 miljoonaa kuutiometriä.

Metsänomistus

Suomen metsät ovat muiden läntisen Euroopan maiden tavoin pääosin yksityisten henkilöiden ja perheiden omistuksessa. Etelä- ja Keski-Suomessa yksityiset henkilöt omistavat noin 3/4 metsistä. Valtion metsät sijaitsevat pääosin Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Suomessa on suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä 2,9 miljoonaa hehtaaria, eli 12,9 prosenttia metsäpinta-alasta (metsä- ja kitumaan pinta-alasta). Täysin hakkuiden ulkopuolelle suojeltuja metsiä on 2,5 miljoonaa hehtaaria eli 10,8 prosenttia metsä- ja kitumaan kokonaispinta-alasta.

Suomalaisia metsävaroja käytetään kestävästi, jotta myös tuleville sukupolville turvataan metsien aikaansaamat hyödyt.

Muualla palvelussamme

Metsätalouden kestävyys
Kestävyyttä koskevat laskelmat
Talousmetsien monimuotoisuus

Muualla verkossa

Metsänomistus (Suomen metsäkeskus)
Suomen metsävaroja koskevia graafeja (Forest.fi)
Suomen metsät vuoden 2020 eurooppalaisessa vertailussa valituilla FOREST EUROPE:n kestävän metsänhoidon kriteereillä ja indikaattoreilla (Luonnonvarakeskus)

Lisätietoja:

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162150   Sähköpostiosoite: