Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen vill utveckla lagstiftning och tillsyn av små livsmedelsföretag

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2009 10.00
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp har kommit med förslag till utveckling av lagstiftning och tillsyn som rör små och medelstora företag inom livsmedelssektorn. Arbetsgruppen överlämnade i dag slutrapporten till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

I arbetsgruppens rapport har de viktigaste förslagen till utveckling av lagstiftning och tillsyn som influerar sme-företag inom livsmedelssektorn indelats i tre kategorier.

Problemen som hör till den första kategorin anknyter till livsmedelstillsynen och lagstiftningens krav. Arbetsgruppen anser att vid tillämpningen av krav och tillsyn borde man bättre beakta verksamhetens risker än man gör i dag.

Arbetsgruppen efterlyser klar information om kraven som gäller anläggningarnas nya godkännande och saknar också begriplig information om andra krav som man ställt på verksamheten. När det gäller kraven på egenkontroll borde man beakta sme-företagens storlek och ett bra internt informationsutbyte. Arbetsgruppen saknar också mer flexibla temperaturkrav i samband med transporter av konditoriprodukter.

Ett annat område som behöver utvecklas är kundperspektivet som man borde sätta mer fokus på. Enligt företagarnas mening är tillsynspersonalens yrkeskompetens och tidsanvändning bristande. Olika myndigheters kontrollbesök på samma platser och en överlappande rapportering innebär mer arbete för företagarna. Företagarna vill få bättre och enklare tillgång till information om ändringarna i lagstiftningen och råd i frågor som hänför sig till tillämpningen av lagstiftningen. Även samarbetet mellan företagen och myndigheterna borde effektiviseras.

Det tredje området som är i behov av utveckling gäller slaktverksamhet. I små slakterier är köttbesiktningsavgiften i regel högre än i stora slakterier. Likaså kan graden av kontroll variera. Här önskar arbetsgruppen en förbättring.

Enligt arbetsgruppens förslag ska gränsen för antalet slaktdjur i små slakterier höjas, likaså borde man utreda möjligheten att slakta olika djurarter i samma slakteri. Vidare borde man undersöka vilka är förutsättningarna för att köttbesiktningsuppgifterna också kunde skötas av andra utbildade personer än veterinärer. Kraven på biprodukter i samband med slakt upplevs också som besvärliga.

Arbetsgruppen bestod av 15 företrädare för SME-företag inom livsmedelssektorn. Som ordförande verkade Janne Tolvi från Kolatun juustola. Företrädare för jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelssäkerhetsverket Evira har arbetat som sekreterare.

Mer information:
arbetsgruppens ordförande Janne Tolvi, Kolatun juustola, tfn 050 5216 673
direktören för enheten för livsmedelssäkerhet Veli-Mikko Niemi, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52211, 050 367 1039

Sirkka-Liisa Anttila