Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om skydd av odlingsfiskar träder ikraft 1.11.2010

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2010 12.04
Pressmeddelande -

Statstådets förordning om skydd av odlingsfiskar träder i kraft i början av november. I Finland har det inte tidigare funnits särskild lagstiftning om skydd av odlingsfiskar.

Förordningen tillämpas på fiskar som odlas i produktionssyfte. Fiskar som hålls som hobby och akvariefiskar ingår inte i förordningens tillämpningsområde, En del krav i förordningen gäller inte fiskar som odlas i dammar med naturligt foder.

I förordningen definieras djurskyddsrättsliga minimikrav för fiskhållningsplatsens konstruktioner, vattenkvalitet, anordningar, arbetsredskap samt skötsel av fiskar. Med skötsel av fiskar avses uppföljning av fiskarnas välmåga, behandling av fiskar, renhållning av fiskhållningsplatsen och utfodring av fiskar.

Genom förordningen verkställs de rekommendationer om skydd av odlingsfiskar som givits med stöd av Europarådets konvention om skydd av animalieproduktionens djur.

Mera information från jord- och skogsbruksministeriet:
biträdande avdelningschef Riitta Heinonen, t. 09 160 53337, 050 367 1040
veterinäröverinspektör Susanna Ahlström, t. 09 160 53315, 040 197 0181

Sirkka-Liisa Anttila