Hoppa till innehåll
Media

CAP-planens framskridande behandlades vid övervakningskommitténs möte

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2023 8.15 | Publicerad på svenska 19.9.2023 kl. 18.12
Pressmeddelande

Vid det möte som övervakningskommittén för Finlands CAP-plan höll i Vasa under onsdagen och torsdagen behandlade man hur genomförandet av Finlands CAP-plan framskrider. Genomförandet av CAP-planen 2023–2027 har inletts stegvis under 2023.

Övervakningskommitténs främsta uppgift är att följa upp förverkligandet av CAP-planens mål och besluta om förslag till ändringar av planen, varefter dessa förslag lämnas till EU-kommissionen för behandling.

Vid mötet presenterade Livsmedelsverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas samarbetsområden, Leadergrupperna och Ålands landskapsregering sina lägesrapporter, vilka visar att genomförandet av Finlands CAP-plan har framskridit väl. Övervakningskommitténs medlemmar uttryckte sin oro över de planerade nedskärningarna i finansieringen av CAP-planen och de konsekvenser detta kan medföra för utvecklingen av landsbygden och jordbruket.

Vid mötet presenterades även hur behandlingen av det ändringsförslag till CAP-planen som lämnades in till kommissionen i början av sommaren framskrider. Övervakningskommittén godkände ändringsförslaget den 16 juni, varefter det lämnades till kommissionen för behandling. De två viktigaste ändringarna gäller införande av en ny åtgärd som kan väljas vid ansökan om ersättning för djurens välbefinnande och som gäller smärtlindring vid kastrering samt ett undantag från villkorligheten för normen om växelbruk (GAEC 7) när det gäller odling av ren havre.

Ändringarna träder i kraft vid ingången av juli 2024.

”Det första halvåret av EU:s finansieringsperiod har framskridit väl. Den största delen av utlysningarna har inletts planenligt. Jag är särskilt nöjd över att inledandet av den nya perioden inte medförde något avbrott i företags- och projektfinansieringen, vars syfte är att stimulera landsbygden" konstaterar Minna-Mari Kaila, ordförande för övervakningskommittén. 

Av Livsmedelsverkets lägesrapport framgick det att ansökningstiden för de flesta av stöden för utveckling av jordbruket och landsbygden antingen redan har avslutats eller pågår för närvarande. En del utlysningar inleds inom den närmaste framtiden. Ersättningarna för rådgivning har redan betalats ut, men den största delen av utbetalningarna inleds under hösten och vintern. Bytet av finansieringsperiod har skett utan avbrott.

Miljö- och klimatåtgärder betonas starkt i jordbrukspolitiken under EU-finansieringsperioden 2023–2027. Av dessa miljö- och klimatåtgärder har till exempel investeringar i anslutning till gårdarnas energiproduktion och energisparande intresserat sökandena.

Företagarna på landsbygden har ivrigt ansökt om stöd för att utveckla sina företag, för tillfället redan för cirka 24 miljoner euro. De nya stöden för att starta företag, som kan sökas hos Leader-grupperna, har också väckt intresse, både bland etablerade företagare och personer som planerar att bli företagare. 

Övervakningskommitténs medlemmar representerar centrala intressentgrupper för Finlands CAP-plan. Utöver de verkställande myndigheterna består kommittén av jordbruks-, miljö- och landsbygdsaktörer. Övervakningskommittén medlemmar utses för hela perioden. 

Deltagare i övervakningskommittén (länk till webbplatsen maaseutu.fi)

Utöver övervakningskommittén för det finländska fastlandet har Åland en egen övervakningskommitté som behandlar landsbygdsutvecklingen på Åland. 
  
Mer information:

Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013

Taina Vesanto, enhetschef. tfn 0295 162 405 

E-post: fornamn.efternamn@gov.fi