Hoppa till innehåll
Media

Den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald publicerade en viktig rapport om invasiva arter

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2023 15.56 | Publicerad på svenska 11.9.2023 kl. 11.51
Pressmeddelande

I det plenarmöte som den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald (IPBES) höll i Bonn i Tyskland den 28 augusti–2 september godkändes en global utvärderingsrapport om invasiva främmande arter. Rapporten stöder skyddet och det hållbara nyttjandet av den biologiska mångfalden i Finland. Vid mötet valdes också Eeva Primmer från Finlands miljöcentral till IPBES styrelse.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden, vilket bekräftas grundligt och med många exempel i den över tusen sidor långa rapporten. Enligt rapporten är förebyggande åtgärder det mest kostnadseffektiva sättet att bekämpa invasiva främmande arter. I rapporten betonas det också att ökad medvetenhet om främmande arter, samarbete mellan olika aktörer, inklusive den privata sektorn, samt tillgång till öppna data och informationssystem är viktiga för att främja bekämpningen av invasiva främmande arter.

Rapporten är i linje med Finlands nationella lagstiftning om invasiva främmade arter och det nationella bekämpningsarbetet. Rapporten uppmuntrar också till att effektivisera och öka sådan kunskap och kompetens som främjar bekämpningen av invasiva främmande arter.

Forskningsdirektör Eeva Primmer vid Finlands miljöcentral vald till IPBES styrelse

Vid mötet valdes Eeva Primmer, forskningsdirektör vid Finlands miljöcentral, till styrelsen för IPBES. Styrelsen har till uppgift att styra, utvärdera och följa upp IPBES verksamhet. Medlemskapet i IPBES styrelse är ett ansenligt internationellt förtroendeuppdrag.

”IPBES är en viktig gemensam plattform för forskare och beslutsfattare som arbetar med biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och kan jämföras med klimatpanelen IPCC. Medlemskapet i IPBES styrelse är ett ytterst viktigt förtroendeuppdrag som stöder oss i vårt arbete för att främja det brobyggande mellan vetenskap, beslutsfattande och praxis som vi kommit långt med i Finland”, konstaterar Primmer.

Forskningsdirektören, professor Primmer är docent i miljöpolitik. Som forskare inom miljö- och naturresurspolitik har hon ägnat sig åt att samordna skyddet och användningen av naturen. Hon har gjort omfattande undersökningar av förvaltningen av ekosystemtjänster inom Europeiska unionen och i Finland. Förutom sin medverkan i det mellanstatliga tvärvetenskapliga arbetet inom IPBES är Primmer medlem i FN:s internationella naturresurspanel.

Under IPBES plenarmöte bestämde man också att inleda tre nya utvärderingar som en del av IPBES arbetsprogram fram till 2030: en andra global utvärderingsrapport om biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt metodologiska bedömningar som gäller uppföljningen av mångfalden och ekosystemtjänsterna och planeringen av områdesanvändning och hur dylik planering tar i beaktande ekologiska aspekter.

Vid plenarmötet behandlades dessutom samarbetet mellan IPBES och IPCC. Samarbetet mellan dessa organ är viktigt för Finland, eftersom detta kan bidra till att ytterligare effektivisera bedömningen av samverkan mellan klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald samt utarbetandet av effektiva politiska åtgärder. Under plenarmötet beslutade man att stärka samarbetet mellan IPCC och IPBES.  

Ordförande för Finlands delegation vid mötet var Suvi Borgström från miljöministeriet. De övriga medlemmarna i delegationen var Johanna Niemivuo-Lahti från jord- och skogsbruksministeriet, Marina von Weissenberg och Joona Lehtomäki från miljöministeriet, Janne Kotiaho från Jyväskylä universitet, Eeva Primmer, Kaisa Korhonen-Kurki, Maria Hällfors och Marianne Aulake från Finlands miljöcentral samt Elo Vanhanen från Allianssi ry. 

Den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES 

IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) arbetar för att sammanlänka vetenskaplig kunskap med politik genom att producera och förmedla omfattande syntesrapporter om vetenskaplig kunskap till stöd för beslutsfattarna när det gäller att trygga den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Plattformens arbete har spelat en avgörande roll när det gäller att påvisa hur allvarlig och brådskande förlusten av biologisk mångfald är och inom politiken lyfta fram detta parallellt med bekämpningen av klimatförändringarna. IPBES hade också en central roll vid partsmötet för FN:s biodiversitetskonferens i Montreal i december, där man beslutade om nya internationella mål när det gäller att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att vända dess utveckling i en positiv riktning före 2030. I den nya globala ramen för biologisk mångfald som godkändes i Montreal beaktas resultaten i IPBES utvärderingsrapport på ett heltäckande sätt.

Läs mer:

Mer information:

Suvi Borgström, specialsakkunnig, miljöministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 029 525 0342

Johanna Niemivuo-Lahti, miljöråd, jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 029 516 2259

Eeva Primmer, professor, forskningsdirektör, Finlands miljöcentral
fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 029 525 1521
 

Djur och växter EU och internationella frågor Natur och klimat