Hoppa till innehåll
Media

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringen uppdateras – jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en bred arbetsgrupp för arbetet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2021 10.58 | Publicerad på svenska 15.10.2021 kl. 11.17
Pressmeddelande
Översvämning på Salutorget i Helsingfors

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska uppdatera planen för anpassning till klimatförändringen. Gruppen som består av företrädare för olika förvaltningsområden ska vara klar med arbetet vid utgången av 2022.

År 2005 var Finland det första EU-landet som kom ut med en nationell strategi för anpassning till klimatförändringen. Den gällande anpassningsplanen som löper fram till utgången av 2022 godkändes som statsrådets principbeslut 2014. Målet är att uppdateringen sker under 2022 och att planen lämnas till riksdagen i form av statsrådets redogörelse.

Den nya anpassningsplanen ska tas fram utifrån erfarenheterna med den gällande planen och med beaktande av både den nationella klimatlagen och EU-kraven. Anpassningsplanen är en del av planeringssystemet för klimatpolitiken enligt Finlands klimatlag. Även Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1119 om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet förutsätter att medlemsländerna har heltäckande nationella anpassningsplaner.

Arbetet med anpassningsplanen sker under ledning av jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med åtta andra förvaltningsområden (utrikesministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet). I arbetet medverkar också experter från bland annat Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral. Även en uppföljningsgrupp som arbetar under ledning av jord- och skogsbruksministeriet deltar i arbetet. Det kommer också att ordnas diskussionsmöten med företrädare för olika intressegrupper.

I planen som sträcker sig till 2030 fastställs målen för beredskap och anpassning samt de därtill hörande politikåtgärderna. Planen kommer också att innehålla en risk- och sårbarhetsanalys, förvaltningsområdesspecifika planer och eventuellt också förvaltningsövergripande och regionala analyser. Ett ytterligare mål är att utveckla ett uppföljningssystem som hjälper att bedöma åtgärdernas utfall och effekter. 

Läs mer:

Ytterligare information:

  • Karoliina Pilli-Sihvola, specialsakkunnig, tfn 029 516 2100

  • Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 029516 2104 (fr.o.m. 18.10)

  • Heikki Granholm, naturresursråd, tfn 0295 162 130

  • fornamn.efternamn@gov.fi

Natur och klimat Työryhmän asettaminen