Hoppa till innehåll
Media

En ansökan om finansiering för projekt som effektiviserar användningen av laserskanningsdata är nu öppen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2020 12.52 | Publicerad på svenska 24.8.2020 kl. 21.11
Pressmeddelande
Från och med 2020 sker laserskanningen med en punktdensitet där varje kvadratmeter får fem laserpunkter. Bild: Lantmäteriverket

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en ansökan om finansiering för projekt som gör det mer effektivt att använda data som det nationella laserskanningsprogrammet producerar. Finansiering beviljas för olika pilotprojekt samt för utveckling av produktionsmetoder, spridning och användning av information som baserar sig på laserskanningsdata. Ansökan pågår fram till den 15 oktober 2020.

Målet är att förbättra den digitala och tekniska kompetensen inom den offentliga sektorn samt att utveckla samarbetet mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn. Prioritet ges samarbetsprojekt som kan inbegripa både myndigheter, organisationer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter, universitet och företag. Företag beviljas dock inte finansiering. Anslaget för ansökan ingår i statens fjärde tilläggsbudget.

Snabba och konkreta åtgärder får företräde

Syftet med pilotförsöken är att testa olika möjligheter att ta fram information utifrån det nya landsomfattande laserskanningsmaterialet. Genom begränsade försök testas i praktiken om det lönar sig att börja vidareutveckla eller tillämpa lösningarna i större utsträckning.

Målet med att utveckla produktionsmetoderna, spridningen och användningen av information är att utifrån de landsomfattande data få ny relevant information som kan användas av såväl förvaltningen, enskilda människor som hela samhället. En förutsättning för att få finansiering är att tidigare forskning eller pilotprojekt visar att data är användbara och att förvaltningen får nya applikationer genom snabba och enkla utvecklingsåtgärder.

Projekten kan genomföras åren 2020 – 2022.

Nationella laserskanningsdata är nu tjockare än tidigare 

Den nationella laserskanningen ger exakt tredimensionell information om markytan, både om ytans form och om de objekt som finns ovanför markytan. Finland har i programmet delats in i på förhand fastställda geografiska områden som laserskannas i enlighet med en på förhand överenskommen årscykel.

Från och med 2020 sker laserskanningen med en punktdensitet där varje kvadratmeter får fem laserpunkter. Punktmolnets densitet är således nu tiofaldig jämfört med tidigare.

Det närmare materialet ger ny information om bland annat skogar och markanvändning. Materialet kan också användas som stöd när man planerar infrastrukturen, anpassar sig till och bekämpar klimatförändringen samt bidrar till vattenskyddet och naturens biologiska mångfald.

Projektfinansiering kan sökas via jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst fram till den 15 oktober 2020 kl. 16.15. Utlysningen med bilagan (både på finska): https://mmm.fi/ajankohtaista/hankerahoitus

Ytterligare information: Niina Riissanen, ledande sakkunnig, tfn 050 373 2900, fornamn.efternamn@mmm.fi

Lantmäteri och geografisk information