Hoppa till innehåll
Media

En ny hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande arter har färdigställts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2024 13.16
Pressmeddelande
Musselblomma. Kuva: Vieraslajit.fi

Den nya hanteringsplanen innehåller åtgärder för bekämpning av de 22 nya invasiva främmande arterna i EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Med planen strävar man också efter att förhindra att dessa invasiva främmande arter oavsiktligt sprids till Finland till exempel med importvaror och fordon.

Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt den femte hanteringsplanen för bekämpning av invasiva främmande arter.

Planen grundar sig på Naturresursinstitutets utredning om de 22 arter som nyligen tagits upp i EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Utredningen handlar om hur dessa arter bäst bekämpas, via vilka vägar de sprids samt vilka kostnadseffektiva bekämpningsåtgärder som kan vidtas. De artspecifika bekämpningsåtgärderna grundar sig på arternas nuvarande utbredning och spridningsrisk.

Hanteringsplanen innehåller också åtgärder mot oavsiktliga spridningsvägar. Åtgärderna syftar till att förhindra att dessa nya invasiva främmande arter sprids till Finland med exempelvis importvaror och fordon.

Planen preciserades utifrån de remissutlåtanden som lämnades i februari-mars (jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande, 2.2.2024). Utlåtandena gällde bekämpningsåtgärderna och de samarbetsparter som deltar i bekämpningsarbetet.

Förbuden mot musselblomma, afrikansk klogroda och mummichog träder i kraft 2 augusti 2024

Av arterna i den nya hanteringsplanen påträffas för närvarande fyra i Finland: musselblomma, som är en akvarieväxt, japansk träddödare, som är en trädgårdsväxt, samt Lampropeltis getula (saknar svenskt namn men kallas ibland kedjekungssnok) och Xenopus laevis (saknar svenskt namn men kallas ibland afrikansk klogroda), vilka båda är djurarter som i Finland hålls som sällskapsdjur.

Enligt hanteringsplanen är det viktigt att upplysa de som har trädgårdsodling som hobby och de som har exotiska sällskapsdjur eller akvarier om dessa skadliga arter och vilka förbud som gäller dem, särskilt förbudet mot att släppa ut arterna i miljön och importförbudet, samt om hur man gör sig av med arterna på rätt sätt och anmäler observationer.

"Det är viktigt att komma ihåg att övergångstiderna för musselblomma, afrikansk klogroda och mummichog löper ut den 2 augusti 2024, varpå förbuden och begränsningarna i fråga om dessa arter träder i kraft", säger Johanna Niemivuo-Lahti, miljöråd.

Musselblomma används i akvarier och trädgårdar, och arten har också hittats i en damm i Finland sommaren 2023. I enlighet med hanteringsplanen ska arten elimineras i naturen, och eftersom det även är förbjudet att odla arten ska den också elimineras från akvarier, gårdsdammar och vasplanteringar.

Det är absolut förbjudet att släppa ut sällskapsdjur och akvariedjur såsom kedjekungssnok och afrikansk klogroda i naturen. De som har haft en kedjekungssnok eller en afrikansk klogroda som sällskapsdjur redan innan arten togs upp i EU-förteckningen kan hålla djuret tills djuret dör av naturliga skäl.

Mummichog påträffas för närvarande inte i Finland, och som hanteringsåtgärd rekommenderas därför kommunikation för att öka medvetenheten om importförbudet och förbudet mot att släppa ut arten i miljön. Om arten påträffas i Finland rekommenderas det att de påträffade exemplaren elimineras.

Japansk träddödare har använts som trädgårdsväxt i Finland, och den har möjlighet att etablera sig i Finlands natur. För att hindra att arten sprids i den finska naturen föreslås det att den ska utrotas från gårdar och trädgårdar redan i god tid under övergångsperioden. Efter övergångsperioden, det vill säga från och med den 2 augusti 2027, får japansk träddödare inte längre säljas eller odlas.

Länkar
Den femte godkända hanteringsplanen och tillhörande bakgrundsmaterial
Naturresursinstitutets bakgrundsrapport och förslag till hanteringsplan
Vieraslajit.fi 
Hanteringsplaner för invasiva främmande arter I, III, III och III

Ytterligare information
Johanna Niemivuo-Lahti, miljöråd, tfn 0295 162 259, johanna.niemivuo-lahti(at)gov.fi

Bekämpning av invasiva främmade arter väsentligt för främjande av den biologiska mångfalden
•    En främmande art är en växt, ett djur eller en organism som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat i ett område där arten inte annars, till exempel på grund av geografiska hinder, hade kunnat etablera sig.
•    Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och bekämpning av dem är därför ett viktigt sätt att motverka förlusten av biologisk mångfald. Genom bekämpning förhindras också ekonomiska, hälsomässiga och sociala skador orsakade av invasiva främmande arter.
•    Finland bidrar till uppnåendet av EU-mål och globala mål för bevarande av den biologiska mångfalden genom att bekämpa invasiva främmande arter. 
•    Hanteringsplanerna och åtgärder i enlighet med dem är ett sätt att bekämpa de arter som ingår i förteckningarna. Den nu godkända hanteringsplanen är den femte i ordningen. Den kompletterar tidigare godkända hanteringsplaner, och tillsammans bildar planerna en helhet för bekämpning av invasiva främmande arter i Finland. Här kan du läsa mera om bekämpningen av invasiva främmande arter i Finland
•    EU-förteckningen och den nationella förteckningen över invasiva främmande arter uppdateras vid behov på basis av arternas skadlighet. Invasiva främmande arter får inte introduceras i EU-området eller flyttas från en medlemsstat till en annan, födas upp eller odlas, säljas eller på något annat sätt hållas eller släppas ut i miljön.
•    Genom riktad kommunikation och allmän information uppmuntras människor att meddela om de påträffat främmande arter och delta i bekämpningen av arterna. Observationer kan anmälas i portalen för främmande arter Vieraslajit.fi. Samtidigt vill man påminna markägare och kommuner om det ansvar de har att bekämpa invasiva främmande arter på egen mark.