Hoppa till innehåll
Media

Ansökningar om specialunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster får lämnas in fram till den 31 januari 2020

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2019 17.13 | Publicerad på svenska 20.12.2019 kl. 17.21
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriet tar emot ansökningar om specialunderstöd för 1 – 3 år långa projekt som gäller utveckling av rådgivningstjänsterna inom jordbruket. Syftet med projekten är att förbättra jordbrukets verksamhetsförutsättningar, särskilt affärskompetensen. Ansökningstiden går ut den 31.1.2020.

Anslaget beviljas under moment 30.10.50 (Utveckling av landsbygdsnäringarna).

Anslaget uppgår till 5 326 000 euro, av vilket 15 procent används för specialunderstöd enligt denna ansökan och resten för allmänna understöd. Anslaget fastställs slutgiltigt efter att riksdagen har godkänt budgeten 2020. Projekten kan inledas tidigast den 1 februari 2020 och fortsätta högst till den 31 december 2022.

Anslag kan beviljas för utvecklingsprojekt inom jordbruket förutsatt att projekten som helhet betraktat är landsomfattande. Understöd beviljas inte för projekt som redan fått annan offentlig finansiering.

Prioriterade områden

Denna ansökan fokuserar på utvecklingsprojekt som förbättrar näringens lönsamhet och konkurrenskraft, med särskilt fokus bättre affärskompetens. 

I första hand finansieras projekt som

  • utvecklar gårdarnas marknadskompetens samt kostnads- och likviditetsberäkning
  • förbättrar produktiviteten och riskhanteringen
  • utvecklar bokföringskompetensen (till exempel dubbelbokföring, balans- och resultaträkning) samt utvecklar den digitala kompetensen i anslutning till de här

Därtill förväntas projektens rådgivning bidra till att göra gårdarnas goda rutiner och lösningar kända och till att i högre grad ta tillvara på gårdarnas kompetens och goda praxis, till exempel genom benchmarking. 

Denna gång kan finansiering beviljas för smågrupps-/grupprådgivningsprojekt, men projekt som huvudsakligen innehåller utbildning finansieras inte. Det finns dock en möjlighet att finansiera rådgivarnas fortbildning. Då fäster man särskild vikt vid tillgången till utbildning.

Det ska läggas fram en plan som anger antalet gårdar som kommer att få rådgivning och hur rådgivningen ska ordnas. I planen ska också anges hur utfallet av rådgivningen kommer att följas upp. Målet med projektet är att inleda en rådgivningsprocess (till exempel ett långvarigt rådgivningsavtal) där man i början ställer upp mål, utarbetar en plan, genomför planen, följer upp utfallet och vid behov vidtar korrigerande åtgärder.

Projektets självfinansieringsandel ska vara minst 15 procent av de godtagbara kostnaderna som fastställs i 6 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (431/2016) och i bilagan till beslutet om beviljande.

På projekten tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (431/2016) och gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och landsbygdsområdena (kommissionens förordning (EU) nr 702/2014).

Ansökningstiden börjar den 18 december 2019 och går ut den 31 januari 2020 kl. 16.15. Ansökningarna lämnas in till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor: kirjaamo(at)mmm.fi.

Mer information:

Markku Himanen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2472, markku.himanen(at)mmm.fi

Forskning och utveckling Mat och jordbruk