Hoppa till innehåll
Media

Ett framtida skogsdatasystem som bygger på uppgifter om enskilda träd

Tillbaka till projektbeskrivningarna för den nationella skogsstrategin

Utförare

Geodatacentralen vid Lantmäteriverket

Projektbeskrivning

Varaktighet: 2021–2024

Den finländska skogsindustrin och skogens mångbruk förutsätter allt mer detaljerad information om skogarna på ett kostnadseffektivt sätt samt verktyg som utnyttjar digitalisering. Mer detaljerad information bidrar till kostnadseffektiviteten vid virkesdrivning, till mervärdet i värdekedjan för trä och i beslutsfattandet, till framstegen i elektronisk skogshandel, till automatiseringen av skogsindustrin, till konkurrenskraften hos skogsindustrins export och till en hållbar utveckling av skogarna. Ett tätt laserskannat material enligt det nya nationella laserskanningsprogrammet (Laserskannat material 5 p/m²) gör det möjligt att samla in skogsdata om enskilda träd i stor skala. I och med denna utveckling blir det aktuellt att ta fram ett skogsdatasystem som baserar sig på uppgifter om enskilda träd, inte bara på områdesbaserad information eller information i rasterformat.

I projektet undersöker och utvecklar man produktions- och beräkningsmetoder som behövs för att producera ett omfattande material om enskilda träd utifrån det nationella laserskannade materialet. För analys av enskilda träd utvecklas beräkningsmetoder som anger läge, längd, trädslag, trädkronans storlek och längdtillväxt under en tidsserie, och som också kan användas för att räkna ut diameter, volym och biomassa. Därtill utvecklas metoder för att fastställa och precisera virkets kvalitet, hälsa och därigenom värde med hjälp av laserskannat material, mobil laserskanning och drönarfjärranalys. Man skapar också en informationsarkitektur som gör det möjligt att kombinera uppgifter om enskilda träd med både regionalt specificerat material och annat geografiskt informationsmaterial som gäller skogsområden. Dessutom tar man fram de metoder och system för databehandling som behövs för att lagra, dela och utnyttja dessa stora datamängder inom skogsbruket. Man undersöker och genomför en rasterbaserad förändringstolkning och en marktäckeskarta.