Hoppa till innehåll
Media

EU förbereder sig för översvämningar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2007 7.51
Pressmeddelande -

Europeiska unionens råd antog i går den 18 september ett direktiv om bedömning och hantering av översvämningar. Syftet med direktivet är att minska riskerna på hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet vid översvämningar. Medlemsstaterna ska redovisa de områden där det kan finnas betydande översvämningsrisker. Över dessa områden ska medlemsstaterna utarbeta översvämningskartor och planer för hantering av översvämningar.

Efter de katastrofala översvämningarna i Mellaneuropa vid millenniumskiftet inledde EU arbetet med att förbättra beredskapen mot översvämningar. Direktivet kan betraktas som ett gott exempel på åtgärder som syftar till anpassning till klimatförändringen.

Planerna för hantering av översvämningar fokuserar på bekämpning av översvämningar, skydd mot översvämningar och beredskapsåtgärder. Avsikten är att i mån av möjlighet även minska skadorna på andra sätt än genom skyddskonstruktioner vid översvämningar, till exempel genom att man uppmuntrar till hållbara markanvändningslösningar, håller kvar vattnet i avrinningsområdena eller avleder översvämningsvattnet till områden där riskerna är små.

Finland har redan i många års tid arbetat i enlighet med översvämningsdirektivet. De regionala miljöcentralerna utarbetar översvämningskartor över områden med betydande översvämningsrisker. Dessa kartor kan utnyttjas vid planeringen av markanvändningen och räddningstjänsten. För vissa översvämningskänsliga sjösystem har också utarbetats planer för hantering av översvämningar. Enligt direktivet ska planeringen dock bättre än tidigare kopplas samman med förvaltningen av hela vattenområdet.

Varje medlemsstat tar ett självständigt beslut om metoderna för hanteringen av översvämningar. Reglering av vattendrag är en bra metod som Finland använder. Höst- och vinteröversvämningar som blir allmännare i och med klimatförändringen innebär dock nya utmaningar för regleringen. Kustområdet kräver också en egen kartering. Vi kan ännu också förbättra planeringen av användningen av markområden samt lokaliseringen av bebyggelsen till ofarlig mark.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter i höst en arbetsgrupp som har i uppgift att genomföra direktivet. Planerna för hantering av översvämningar ska vara klara senast december 2015.

Ytterligare information:
vattenöverinspektör Minna Hanski, tfn 040 701 05 52, 09-160 533 71
juristen Pekka Kemppainen, tfn 09-160 522 49