Hoppa till innehåll
Media

Forskning säkras i de markområden som övertas av Forststyrelsen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2007 9.30
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar med att förbereda en överföring av de statsägda forskningsskogar som förvaltas av Skogsforskningsinstitutet (Metla) till Forststyrelsen från och med början av år 2008. Skötseln och användningen av de skogar som reserveras för forskning ska grunda sig på ett ramavtal som Skogsforskningsinstitutet och Forststyrelsen upprättar tillsammans. I ramavtalet är utgångspunkten för all verksamhet att trygga forskningsbetingelserna för Skogsforskningsinstitutet. I dag överlämnade en arbetsgrupp sitt betänkande till jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja.

För närvarande förvaltar Skogsforskningsinstitutet ca 73 500 hektar forskningsområden och 4 800 hektar undervisningsskogar. Efter en omstrukturering av uppgifterna i samband med överföringen av förvaltningen kommer forskningsskogarna att omfatta ca 33 000 hektar. Av detta är ca 31 500 hektar Skogsforskningsinstitutets gamla forskningsområden och 1 500 hektar nya områden ur Forststyrelsens ekonomiskogar som anvisas för detta ändamål. Utöver detta finns det för närvarande tidsbestämda försök och observationsobjekt på ca 9 000 hektar på Forststyrelsens andra marker.

Forskningsbetingelserna tryggas genom att man av de nuvarande forskningsskogarna och de kompletterande markområdena som tillhör Forststyrelsen bildar forskningsskogsområden som gagnar forskningsverksamheten. Den forskningsmässiga tillgången till Forststyrelsens normala ekonomiskogar förbättras genom att man utvecklar datasystemen och arbetsmetoderna. Universitet, högskolor och andra organisationer ska få bättre möjligheter att bedriva forskning i forskningsskogarna. Olika aktörers behov av forskning harmoniseras genom att man grundar regionala samarbetsgrupper som planerar användningen av forskningsskogarna. I samarbetsgrupperna ska Skogsforskningsinstitutet ha en samordnande roll.

Överföringen av skogarna till Forststyrelsens förvaltning rationaliserar skötseln och användningen av statens jordegendom. Besparingar nås när överlappande organisationer inom förvaltningen och skötseln av statens fastighetsförmögenhet upplöses och användningen av jordegendomen effektiviseras. Nyttan av rationaliseringen beräknas till 1,5–2 miljoner euro per år, varav ca 1 miljon euro kommer att härröra från en ökning i avverkningsinkomsterna och resten från gallringen av funktioner och personalkostnader. I anslutning till överlåtelsen av forskningsskogarna överförs 35 personer som gamla arbetstagare från Skogsforskningsinstitutet till Forststyrelsen.

De förluster som beaktandet av forskningens behov av markanvändning orsakar Forststyrelsens affärsverksamhet ska ersättas med en post för drift och underhåll som reserveras i statsbudgeten. Posten kunde uppskattningsvis uppgå till 800 000 euro per år. De naturskyddsområden som hör till Skogsforskningsinstitutets förvaltningsområde ingår inte i arbetsgruppens uppdrag, utan överföringen av dessa behandlas på miljöministeriet.

Närmare information vid jord- och skogsbruksministeriet ger:
forstrådet Liisa Saarenmaa, tfn 09-160 533 53, 040 752 32 71