Hoppa till innehåll
Media

Hallitus esittää muutosta hakesähkön tuotantotukeen järeän puun osalta

arbets- och näringsministeriet
Julkaisuajankohta 29.1.2015 13.20
Tiedote

Hallitus antoi 29.1.2015 esityksen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Esitys on osa kotimaisten polttoaineiden kilpailukyvyn parantamiseksi annettua kokonaisuutta. Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki on tänä vuonna 15,9 euroa megawattitunnilta. Turpeen veroalennuksen toteutuessa vuoden 2016 alussa tuki nousisi 18 euroon megawattitunnilta.

Esityksen mukaan metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettava tuki puolittuisi, jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista. Muilta osin tuen määräytymisperusteet pysyisivät ennallaan. Arvion mukaan 80-90 prosenttia metsähakkeella tuotetusta sähköstä saisi jatkossakin tuotantotuen täysimääräisesti.

Järeän puun hakkuukohteita olisivat kohteet, jossa on tehty metsälaissa tarkoitettu uudistushakkuu taikka kasvatushakkuu ja kasvatushakkuun jälkeen metsikkö katsotaan kehitysluokaltaan vähintään varttuneeksi kasvatusmetsiköksi.

Esityksen tavoitteena on edistää kuitu- ja tukkipuun käyttöä jalostuksessa sen sijaan että ne ohjautuisivat metsähakkeeksi ja polttoaineeksi sähkön ja lämmön tuotantoon. Kuitu- ja tukkipuun jalostukseen tehtävät investoinnit lisäisivät kokonaisuudessaan puuraaka-aineen tarvetta ja metsien hakkuita. Samalla markkinoille tuotettaisiin nykyistä enemmän metsähakkeen raaka-ainetta. Esitys vähentäisi kuitupuun hintapaineita ja varmistaisi, että tuotantotuella ei tarpeettomasti vääristetä kilpailua.

Esitys parantaa metsäteollisuuden ja muun puuta jalostavan teollisuuden edellytyksiä investoida. Metsäteollisuuden lähivuosien investoinnit lisäisivät uusiutuvaa energiaa noin 8 terawattituntia (TWh). Esitys edistäisi Suomelle EU:ssa asetetun uusiutuvan energian tavoitteen saavuttamista, vaikka metsähakkeen käytön kehitys CHP-tuotannossa ei kasvaisi aiempien ennusteiden mukaisesti.

Tavoitteena on, että nykyinen eduskunta ehtisi käsitellä lakiehdotuksen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan erikseen säädettävänä ajankohtana valtioneuvoston asetuksella sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt uusitun ohjelman. Komission käsittelyn odotetaan kestävän vähintään vuoden verran.

Muutetun lain mukaista tuotantotukea maksettaisiin sähköstä, joka on tuotettu lain voimaantuloa seuraavan kolmannen kalenterivuoden alusta lukien. Lailla arvioidaan kuitenkin jo heti sen voimaantulosta alkaen olevan lain tavoitteiden mukainen ohjaava vaikutus metsähakkeen raaka-aineen hankintaan.

Valtioneuvosto lisäsi esitykseen lausuman, jonka mukaan hallitus pitää tärkeänä, että tukijärjestelmän toimeenpanossa seurataan sen vaikutuksia puumarkkinoihin sekä metsähakkeen käyttöön siten, että Suomi täyttää uusiutuvan energian lisäämisen EU-tavoitteet.

Hallituksen esitys sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveromuutoksesta, joka alentaa polttoturpeen veron 1,90 euroon megawattitunnilta vuoden 2016 alusta lukien, annetaan samanaikaisesti tämän esityksen kanssa. Tänä vuonna turpeen vero on 3,4 euroa megawattitunnilta.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta

Lisätiedot:

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078

elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, puh. 050 361 7511