Hoppa till innehåll
Media

Driftavbrott i jord- och skogsbruksministeriets informationssystem för fiskerihushållning - specialarrangemang är att vänta

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2017 14.20 | Publicerad på svenska 5.7.2017 kl. 15.54
Nyhet

I jord- och skogsbruksministeriets informationssystem och e-tjänster planeras ett driftavbrott 17.8 - 4.9.2017. Under avbrottet kommer det att tillämpas tillfälliga arrangemang som aktörerna ska ta i beaktande.

Driftavbrottet har att göra med en större förnyelse av IT-miljön som förutom ministeriet rör de myndigheter inom ministeriets förvaltningsområde som hör till samma IT-miljö. IT-miljön ska förnyas för att informationssystemen och e-tjänsterna ska vara tillförlitliga att använda i fortsättningen.

Ministeriet kommer att informera när avbrottet är över och de tillfälliga arrangemangen upphör att gälla och vilka tidsfrister som tillämpas på uppfyllandet av skyldigheterna i samband med arrangemangen.   

Program som omfattas av driftavbrottet, avbrottets verkningar och de tillfälliga arrangemangen med programmen

 • Elektroniskt rapporteringssystem för förstahandsköpare av fisk (Kake-webb)

Alla rapporter om förstahandsköp som inte kan levereras under driftavbrottet ska lämnas inom 48 timmar efter ministeriets meddelande om avbrottets slut.

 • Satellitbaserat kontrollsystem för fartyg (VMS)

Den geografiska information som fartygen sänder under driftavbrottet sparas på satellitjordstationen. Under driftavbrottet används kontrollsystemet inte för övervakning av fartyg.

 • Elektronisk fiskeloggbok (e-Logbook)

Programmet fungerar ombord på fiskefartyg, men uppgifterna om fisket samt landningsdeklarationerna och förhandsanmälningarna går inte vidare till Gränsbevakningsväsendets centrum för fiskerikontroll eller till myndigheterna i de andra medlemsstaterna vid kusten.

E-logbook fungerar ombord i offlineläget, dvs. om applikationen omstartas när internet är påkopplat, slutar den fungera under driftavbrottet. När avbrottet är över, ska e-Logbook laddas ner på nytt på nätet. De uppgifter som sparats under avbrottet överförs automatiskt till övervakningsmyndigheterna (på grund av att man försöker undvika användningen av internet fungerar distansstödet mycket begränsat under avbrottet).

Fisket kan dock fortsätta under vissa förutsättningar:

 • Den elektroniska fiskeloggboken ska vara på och i användning om fartyget fiskar under avbrottet.
 • Under driftavbrottet ska chefen på fiskefartyget (eller dennes representant) efter landningen sända NTM-centralen via e-post: jdp@ely-keskus.fi, uppgifterna om landningen. Uppgifterna som ska lämnas:
  • fartygets yttre beteckning
  • chefens namn
  • tid och datum när fartyget gick i hamn
  • hamn och land
  • fiskets kvotområde/områden
  • fångade arter och vägda mängder (antal när det gäller lax) per kvotområde
  • andelar som använts av de aktörsspecifika kvoterna, den kommersiella fiskarens person-, företags- eller organisationsnummer och kvotinnehavarens namn för vars räkning fångsten har fångats
 • Elektronisk rapportering för fiskefartyg under 10 meter (e-Rapu)

Landningsdeklarationen som gäller kvoterade arter är inte i bruk under driftavbrottet. Uppgifterna sänds via e-post enligt samma system som gäller för den elektroniska fiskeloggboken.

Anmälan som gäller kustfisket är inte i bruk under avbrottet. Anmälningarna ska lämnas enligt tidsfristen för följande månad, dvs. senast den 20 september om fartyget fiskat i juli.

 • Elektronisk behandling och elektroniskt godkännande av fångstintyg över fiskpartier från tredje länder (LIS-systemet)

Verksamhetsstället i Nyland vid NTM-centralen i Egentliga Finland sköter godkännandet av fångstintygen manuellt under avbrottet. Aktörerna informeras separat om reservsystemet.

 • Elektronisk rapportering av fångster i inlandsvatten

Rapporteringen fungerar inte under avbrottet. Uppgifterna ska temporärt sparas på något annat sätt. Efter avbrottet sparas uppgifterna i systemet enligt den vanliga tidsplanen.

 • Europeiska havs- och fiskerifondens elektroniska stödansökan (Hyrrä och EHFF)

Hyrrä och systemet för behandling av ansökningarna är inte i bruk under avbrottet. Bl.a. EHFF-stödansökningar eller -ansökningar om utbetalning kan inte sändas på elektronisk väg. Myndigheterna kan inte heller behandla eller ta beslut om ansökningarna. Begäran om ytterligare information kan inte skickas eller besvaras via Hyrrä.

Om kunden nödvändigtvis måste lämna in en ansökan under avbrottet, kan kunden göra en ansökan på papper och lämna in den till NTM-centralen. Tiden för att genomföra projektet börjar från den tidpunkt då ansökan har mottagits av NTM-centralen.

Att lämna in en utbetalningsansökan i pappersversion snabbar inte upp behandlingen i praktiken. Det lönar sig att lämna in ansökan elektroniskt så fort som möjligt eller först efter avbrottet (Obs! behandlingstiden i genomsnitt 20 - 30 dagar). 

I fråga om projekt som kräver att ansökan om utbetalning ska lämnas in t.ex. senast den 31 augusti 2017, men vilket inte är möjligt före avbrottet, ska ansökan senast inom den tidsfrist som står i stödbeslutet lämnas in i pappersversion eller i skannad version till NTM-centralen på kalatalousmaksut.keha@ely-keskus.fi som också vid behov hjälper med utbetalningsproblemen.   Om ansökan om utbetalning lämnas in för sent, måste ansökan avslås.  Ansökningsblanketten i pappersversion finns att få på https://www.yrityssuomi.fi/lomake?docid=19775&kieli=fi#form_search_link_anchor.

 • Elektroniskt protokoll för utplantering av fisk (Sähi)

Under avbrottet är det inte möjligt att spara eller använda uppgifterna. Uppgifterna ska temporärt sparas på något annat sätt, t.ex. genom att i förväg skriva ut blanketter och spara uppgifterna i systemet efter avbrottet.

 • Fiskebegränsningstjänst

Tjänsten är inte i bruk under avbrottet.

 • Elektronisk rapportering av skador av rovdjur (PeSä)

Användarna informeras om driftavbrottet och reservsystemen via e-post (renvärdar) och Renbeteslagsföreningens webbplats (renvärdar, renskötare). Under avbrottet får PeSä inte användas för att registrera observerade skador, utan dessa ska rapporteras på andra överenskomna sätt till renbeteslagets renvärd.  PeSä får inte heller användas i offlineläget.  Under avbrottet ska rapporterna om skador lämnas i pappersversion eller på något annat överenskommet sätt för behandling/kännedom.

Renvärdarna informeras om driftavbrottets slut på Renbeteslagsföreningens webbplats och via e-post.

Ytterligare information:
Ari Mannonen, specialsakkunnig, ari.mannonen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2101
Mikko Malin, planerare, mikko.malin(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2037