Hoppa till innehåll
Media

Kommunernas samarbete inom miljö- och hälsoskyddet intensifieras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2007 9.49
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag om införandet av kommun- och servicestrukturreformen inom miljö- och hälsoskyddet. Kommunernas miljö- och hälsoskydd sammanförs till 50 - 85 samarbetsområden.

Kommunerna ska senast den 31 augusti 2007 lämna en rapport till statsrådet om bland annat hur kommunerna tänker organisera miljö- och hälsoskyddet. Efter den 1 juni 2009 har statsrådet vid behov rätt att ta beslut om en enskild kommuns samarbetsområde om kommunen inte har fattat beslut i frågan. Detta kräver dock en lagändring. De nya enheterna för miljö- och hälsoskyddet ska inleda verksamheten senast vid utgången av år 2012.

Statsrådets beslut fogar samman principbeslutet om livsmedelstillsynen samt målen och tidsplanerna för kommun- och servicestrukturreformen som godkändes i början av året. Enligt beslutet om utveckling av livsmedelstillsynen hösten 2003 ska kommunerna genom frivilligt samarbete inrätta 50 - 85 regionala tillsynsenheter. Till början av år 2007 har antalet enheter minskat från 270 till 205. Eftersom minskningen inte ligger i linje med principbeslutet, borde man nu enligt principbeslutet ha utfärdat en lag om inrättandet av enheterna.

Vid inrättandet av nya enheter för miljö- och hälsoskyddet ska man först och främst beakta samarbetsområdena för primärvården. Enligt folkhälsolagen kan kommunerna också sörja för miljö- och hälsoskyddet på något annat sätt. Minimistorleken på en enhet bestäms utgående från personalresursen som måste vara minst 10 - 15 årsverken.

Det framhävs i principbeslutet att ansvaret för hela miljö- och hälsoskyddet ska axlas av en och samma enhet. Utöver livsmedelstillsynen omfattar miljö- och hälsoskyddet tillsyn enligt veterinärvårdslagen, kemikalielagen, lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet, hälsoskyddslagen och lagen om tobaksrökning.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
avdelningschef Matti Aho, tfn 09-160 533 80, 040 516 98 57
veterinärinspektör Joanna Kurki, tfn 09-160 524 35