Hoppa till innehåll
Media

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter i södra Finland har fastställts för 2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2023 13.44 | Publicerad på svenska 3.4.2023 kl. 9.46
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat om nivåerna för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2022 i södra Finland. När det gäller maskinellt kylda lager uppgår lagringsstödet för trädgårdsprodukter till 7,90 euro per kubikmeter och i fråga om övriga lager till 4,80 euro per kubikmeter. Samtidigt höjs maximibeloppet för lagringsstödet för att betalningsfullmakten för det nationella stödet till södra Finland ska kunna tillämpas så fullt ut som möjligt.

Stödnivån ses alltid över i början av följande år efter att antalet faktiska enhetskvantiteter har fastställts. För stödet för lagring av trädgårdsprodukter har det bestämts maximala belopp såväl nationellt som genom EU-beslut. För att de maximala beloppen inte ska överskridas är man tvungen att sänka det enhetsstöd som betalas för 2022 i södra Finland.

Den lagrade volym trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstödet var 2022 något större än tidigare.

Det beslut som fattades i dag har inga direkta konsekvenser för statsfinanserna, eftersom beslut om stödets maximala belopp fattas separat i samband med att stödformen godkänns. För 2022 betalas uppskattningsvis sammanlagt 1,16 miljoner euro i lagringsstöd för trädgårdsprodukter i södra Finland.

Det nationella stödet till södra Finland hör till de stödformer som finansieras helt och hållet med nationella medel och är anpassade till EU:s gemensamma jordbrukspolitik. De kompletterar EU:s stödsystem (EU:s direkta stöd, kompensationsersättningar, miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande) och säkrar jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och lönsamhet samt landsbygdens livskraft.

Ytterligare information:
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, juha.vanhatalo(at)gov.fi
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 162 289, pekka.pihamaa(at)gov.fi
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 162 193, veli-pekka.reskola(at)gov.fi