Hoppa till innehåll
Media

Vid förvaltning av naturresurser ska också beaktas sektorernas inbördes kopplingar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2018 16.37 | Publicerad på svenska 23.11.2018 kl. 16.34
Nyhet

På sitt möte förra veckan tog det internationella naturresurspolitiska samarbetsnätverket fram en analys av förhållandet mellan Finlands nya internationella strategi för vattensektorn, den nationella skogsstrategins internationella riktlinjer och FN-målen för hållbar utveckling. I anförandena lyftes fram särskilt korskopplingarna mellan de olika sektorerna samt hur förändringar inom en naturresurssektor inverkar samtidigt på de andra sektorerna. För att nå målen för hållbar utveckling krävs det en så kallad nexus-modell som aktivt tar hänsyn till kopplingarna mellan de olika sektorerna.

Effekterna för naturresurserna kan vara antingen positiva, negativa eller neutrala. De förändras också hela tiden, vilket leder till att det är väldigt utmanande att få en helhetsbild. Utan en övergripande översyn är bilden av naturresursrelaterade fenomen och problem dock ofullständig. Det är också svårt att finna bästa möjliga lösningar på problemen.  

Vatten har till exempel ett direkt eller indirekt samband till alla målen för hållbar utveckling. En bra förvaltning av vattenresurserna är en del av lösningen på nästan alla stora globala problem, såsom hungersnöd, överkonsumtion av naturresurser, miljöförstöring och anpassning till klimatförändringen. Även mat- och energiproduktionen är allt starkare bundna till varandra och beroende av samma begränsade resurser. Ett hållbart skogsbruk har på samma sätt en länk till flera andra mål för hållbar utveckling, till exempel de mål som gäller terrestra ekosystem, energi och klimat. 

Tiden för deloptimering är över

En hållbar användning av naturresurser är också kopplad till utmaningar som klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald orsakar. Trots att alla dessa mål överlappar varandra på många sätt, är de olika sektorernas forskning och förvaltning dock oftast separerade från varandra, både på nationell och på internationell nivå.

- Det handlar inte enbart om att identifiera och lösa problem. På gränsytorna mellan forskningsområdena och sektorerna går det ofta att finna nya affärsmöjligheter. Att införa nya tänkesätt och verksamhetsmetoder enligt nexus-modellen bör också gälla samarbetet mellan och inom förvaltningsområdena, underströk jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio i sitt inledningsanförande.  

Som helhet betraktat måste vi bli av med deloptimeringen och sudda ut gränserna mellan sektorerna för att alla ska kunna lära sig av varandra och skapa nytt tillsammans.

- Finansieringsmöjligheterna bör också vara mer flexibla. Budgetplaneringen kunde till exempel ske via fenomen och teman i stället för att planera finansieringen bara förvaltningsområdesvis, sade Husu-Kallio.

Mötets program och presentationer (mestadels på finska)

Mer information:
Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, tfn 029 516 2086
Heikki Granholm, forstråd, tfn 029 516 2130    
Heidi Alatalo, planerare, tfn 029 516 2046
e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Det internationella naturresurspolitiska samarbetsnätverket inledde verksamheten i slutet av 2016 på initiativ av jord- och skogsbruksministeriet. Målet är att stärka hållbar användning av naturresurser, utveckla och genomföra politiken på global och regional nivå samt på EU-nivå. Samarbetet mellan de olika forsknings- och förvaltningsområdena bidrar samtidigt till framtidsarbetet, förenligheten och effekterna inom Finlands internationella naturresurspolitik. Utöver vatten-, skogs- och matfrågor har samarbetsnätverket behandlat bland annat arktiska frågor och möjligheterna att tillämpa digitalisering inom den internationella naturresurspolitiken.
 

EU och internationella frågor Naturresurser