Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår ändringar i lagen om fiske: Tjuvfiske stoppas och lokala invånare i övre Lappland får bättre fiskemöjligheter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2018 12.55 | Publicerad på svenska 5.10.2018 kl. 10.29
Pressmeddelande

Ministeriet har tagit fram ett förslag till ändring av lagen om fiske. Under remissbehandlingen som inleds i dag den 5 oktober har intressegrupperna möjlighet att komma med synpunkter och kommentarer om förslaget. De centralaste ändringarna handlar om utveckling av ett system för sanktioner för olaglig fångst av vissa hotade och försämrade fiskarter samt förbättring av fiskemöjligheterna för invånarna i övre Lappland. Remisstiden går ut den 5 november 2018.

I systemet för sanktioner för brott mot lagen om fiske föreslås en sanktion som går ut på att i samband med olaglig fångst av vissa hotade och försämrade fiskarter kan det värde som fisken har som representant för sin art dömas förverkat. Målet med förslaget är att effektivisera skyddet och återställandet av hotade och försämrade fiskarter. Det har varit problematiskt att de dyra åtgärderna för att förbättra i synnerhet vandringsfiskbeståndens levnadsförhållanden i vissa fall har gått förlorade på grund av tjuvfiske. 

- Vi behöver en lagändring för att kunna stoppa tjuvfisket och effektivisera skyddet av hotade fiskbestånd. Det har kommit fram att i vissa vattendrag är tjuvfisket efter den hotade insjölaxen fullständigt avsiktligt och kontinuerligt. En kännbar avgift sätter nog stopp för fisktjuvarna, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Efter att den nya lagen om fiske (379/2015) trädde i kraft har de personer som bor i övre Lappland, det vill säga i Enontekis, Enare och Utsjoki, inte haft rätt att avgiftsfritt få tillstånd att fiska på statens vattenområden i de områden i Tana älvs, Näätämöjokis, Tuulomajokis, Paatsjokis, Torne älvs eller Ounasjokis vattendrag där lax och öring stiger. Det har blivit avsevärt svårare att utöva den traditionella samekulturen och den övriga lokala kulturen när även lokala invånare har varit tvungna att köpa ett dygnsfiskekort som dessutom funnits i begränsat antal. Riksdagens biträdande justitieombudsman har också fäst vikt vid tryggandet av det traditionella fisket som förknippas med samekulturen. 

- Fisket är en viktig del av livet för invånarna i övre Lappland. Största delen av vattendragen hör till staten. Ett förslag som stärker de lokala invånarnas möjligheter att fiska är därför motiverat, säger jord- och skogsbruksminister Leppä.

Efter lagändringen har invånarna rätt att till självkostnadspris lösa in ett säsongtillstånd som berättigar till handredskapsfiske i den egna kommunens område. För minderåriga är tillståndet gratis. Forststyrelsen ska dock fortfarande kunna ställa sådana villkor för tillståndet som är nödvändiga för att trygga ett hållbart fiske. 

Lagförslagets mål är också att förenkla och göra genomförandet och övervakningen av lagen smidigare. Att på ett tydligare sätt än i dagsläget definiera den aktör som svarar för anmälan om utplantering av fiskar och kräftor samt att kriminalisera försummelsen av anmälan bidrar till att utreda utplanteringskedjan i samband med eventuella fisksjukdomar. Vidare ska det effektivisera användningen av informationen när man planerar förvaltningen av fiskresurserna. 

Även definitionen av fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk preciseras så att fiskarna bättre ska kunna märka dessa områden i naturen. Det föreslås också att fritidsfiskarnas fångst- och båtlagspecifika begränsningar av nät- och krokredskap ändras till fångstlagspecifika. Förslaget gör det möjligt att personer från olika fångstlag kan lägga ut och ta upp fiskenät i samma båt utan att det påverkar det största tillåtna antalet nät som fortfarande är åtta nät per fångstlag. Medlemmar som hör till samma hushåll och samma fångstlag får således också i fortsättningen fiska bara med sammanlagt åtta nät.

Ändringsförslagen har  tagits fram vid jord- och skogsbruksministeriet.

- Målet med remissbehandlingen är att samla in kommentarer och synpunkter från fältet och intressegrupperna. Beslut om regeringspropositionen och dess innehåll tas efter remissbehandlingen, säger minister Leppä.

Ytterligare information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2404
Sanna Koljonen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2007
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Fiskar Fiskebegränsningar Fiskelicenser Fritidsfiske Jari Leppä påföljdssystem