Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i statens budgetproposition

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2018 16.10 | Publicerad på svenska 18.9.2018 kl. 10.19
Nyhet

För jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås sammanlagt 2,6 miljarder euro, vilket innebär en minskning med ca 32 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2018. I budgetpropositionen ingår förslag som avser att underlätta jordbrukets svåra lönsamhetsläge och trygga den finländska matproduktionen samt lindra de problem som torkan under vegetationsperioden 2018 har orsakat.

För åtgärder som avhjälper jordbrukets lönsamhetsproblemhar anvisas sammanlagt 86,5 miljoner euro. För nationella inkomststöd och nationella komplement till EU-stöd som betalas under åren 2018-2019 reserveras sammanlagt 30 miljoner euro.

Utveckling av landsbygden

Anslagen för utveckling av landsbygden ökar med 8,7 miljoner euro till 425 miljoner euro, främst på grund av att genomförandet av landsbygdsprogrammet fortskrider. Målet är att utnyttja landsbygdsområdenas potential och öka livskraften på ett hållbart sätt. Målen för utveckling av landsbygden stöds genom bl.a. företagsstöd för landsbygden, forsknings- och utvecklingsprojekt samt rådgivning till landsbygden. Det centrala verktyget är programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 (landsbygdsprogrammet) samt det arbete som bedrivs i landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen.

Jordbruk och livsmedelsekonomi

Anslagen under jordbruket och livsmedelsekonomin är 1,78 miljarder euro, vilket innebär en minskning på 14,3 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2018. Minskningen beror i huvudsak på att den spetsprojektfinansiering som regeringen riktat till Gårdsbrukets utvecklingsfond slopas i budgeten. Med anslagen under kapitlet främjas en konkurrenskraftig tillväxt för den affärsverksamhet som bygger på bioekonomi och livsmedel samtidigt som man säkerställer hälsan, välbefinnandet och säkerheten för människor, djur och växter genom ansvarsfull verksamhet.

Naturresursekonomi

Anslagen minskar med 12,1 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2018. Minskningen föranleds i huvudsak av att spetsprojektfinansiering har slopats i budgeten.

Målet för naturresursekonomin, som omfattar fiskeri- och vilthushållning, skogsbruk, vattenhushållning och allmänna naturresursfrågor, är hållbar vård och användning av förnybara naturresurser samt hantering av risker i anslutning till dem. Genom förvaltningens åtgärder skapar man förutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på ett hållbart nyttjande av naturresurser, samordnar behovet av att använda naturresurserna med behovet att skydda dem samt skapar välmående genom möjligheten att använda naturen för rekreation.

Lantmäteri och datalager

Anslagen minskar med ca 10,9 miljoner euro, vilket huvudsakligen beror på att spetsprojektfinansiering har slopats i budgeten. Fastighets- och terrängdatasystemet bidrar till att trygga grunden för det enskilda markägandet och det nationella garantisystemet och tillgången till information om fastigheter och terräng. Tillgängliggörandet av informationsresurser fortsätter i enlighet med planerna.

Förvaltning och forskning

Anslagen för förvaltning och forskning minskar med 3,2 miljoner euro, vilket beror på överföringar av anslag under momentet Administrativa arrangemang till omkostnadsmomenten för förvaltningsområdets ämbetsverk samt på avslutad spetsprojektfinansiering.

Jord och skogsbruksministeriets budgetförslag för 2019

Ytterligare information:

Planeringschef  Antti Karila, tfn 0295 16 2068, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Se också:

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019

Jord- ock skogsbruksministeriets pressmeddelande 29.8.2018: Kompetens, sysselsättning, tillväxt och livsmedel i huvudfokus i budgetpropositionen för 2019