Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2018 16.10
Uutinen

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhteensä noin 2,6 miljardia euroa, joka on noin 32 miljoonaa euroa vähemmän vuoden 2018 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Talousarvioesitykseen sisältyy määrärahalisäyksiä maatalouden kannattavuustilanteen helpottamiseksi ja suomalaisen ruoantuotannon turvaamiseksi kasvukauden 2018 kuivuudesta johtuvien ongelmien helpottamiseksi.

Maatalouden kannattavuusongelmien lieventämiseen tähtääviin toimiin  osoitetaan yhteensä 86,5 miljoonaa euroa. Vuosina 2018-2019 maksettaviin tulotukityyppisiin kansallisiin tukiin ja EU-tukien kansalliseen täydentämiseen osoitetaan yhteensä 30 miljoonan euron määräraha.

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittämisen määrärahat kasvavat 8,7 miljoonalla eurolla 425 miljoonaan euroon johtuen lähinnä maaseutuohjelman toimeenpanon etenemisestä. Tavoitteena on maaseutualueiden potentiaalin hyödyntäminen sekä elinvoimaisuuden lisääminen kestävällä tavalla. Maaseudun kehittämisen tavoitteita tuetaan muun muassa maaseudun yritystukien, tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä maaseudun neuvonnan avulla. Keskeisenä välineenä on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014—2020 (maaseutuohjelma) sekä työ, joka tehdään maaseutupolitiikan neuvostossa ja saaristoasiain neuvottelukunnassa.

Maa- ja elintarviketalous

Maa- ja elintarviketalouden määrärahat ovat 1,78 miljardia euroa vähentyen 14,3 miljoonalla eurolla vuoden 2018 varsinaiseen talousarvioon verrattuna, mikä johtuu pääosin Maatilatalouden kehittämisrahastoon osoitetun hallituksen kärkihankerahoituksen poistumisesta talousarviosta. Luvun määrärahoin parannetaan biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyistä kasvua, varmistetaan vastuullisella toiminnalla ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus.

Luonnonvaratalous

Määrärahat vähenevät 12,1 miljoonalla eurolla vuoden 2018 varsinaiseen talousarvioon nähden, mikä aiheutuu pääosin kärkihankerahoituksen poistumisesta talousarviosta.

Luonnonvaratalouden, jonka muodostavat kala-, riista-, metsä- ja vesitalous sekä yleiset luonnonvara-asiat, tavoitteena on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hoito ja käyttö sekä niihin liittyvien riskien hallinta. Hallinnon toimilla luodaan edellytyksiä luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvalle kilpailukykyiselle liiketoiminnalle, sovitetaan yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet sekä luodaan hyvinvointia luonnon virkistyskäytön avulla.

Maanmittaus ja tietovarannot

Maanmittaukseen ja tietovarantoihin osoitetut määrärahat vähenevät noin 10,9 miljoonalla eurolla johtuen pääosin kärkihankerahoituksen poistumisesta talousarviosta. Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmä turvaa osaltaan yksityisen maanomistuksen ja kansallisen vakuusjärjestelmän perustan sekä kiinteistöjä ja maastoa koskevan tiedon saatavuuden. Tietovarantojen avaamista jatketaan suunnitelmien mukaisesti.

Hallinto ja tutkimus

Hallinnon ja tutkimuksen määrärahat vähenevät 3,2 milj. eurolla, mikä johtuu Hallinnolliset järjestelyt -momentin määrärahojen siirroista hallinnonalan virastojen toimintamenomomenteille ja kärkihankerahoituksen päättymisestä.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan talousarvioesitys 2019

Lisätietoja:

suunnittelupäällikkö Antti Karila, p. 0295 16 2068, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Katso myös:

Hallituksen esitys valtion vuoden 2019 talousarvioksi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 29.8.2018: Maatalouden kannattavuuskriisiin tukea